ശനി ദോഷ ശാന്തി പൂജ 26.01.2017

ശനി ദോഷ ശാന്തി പൂജ 26.01.2017

shanipooja1

2017 ജനുവരി 26 വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 7.30 ന് ശനി വൃശ്ചികം രാഴിയില്‍ നിന്നും ധനു രാശിയിലേക്ക് രാശി മാറുന്നു. ഈ മാറ്റം വൃശ്ചിം, ധനു, മകരം എന്നീ കൂറുകാര്‍ക്ക് ഏഴര ശനി ആകയാലും: മീനം, മിഥുനം, കന്നി എന്നീ കൂറുകാര്‍ക്ക് കണ്ടക ശനി ആകയാലും: ഇടവ കൂറുകാര്‍ക്ക് അഷ്ടമ ശനി ആകയാലും അടുത്ത രണ്ടര വര്‍ഷക്കാലം ദോഷാനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ കൂറുകളില്‍ പെട്ട എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരേ പോലെ ദോഷാനുഭവങ്ങള്‍ വരണമെന്നില്ല. ശനി ജാതകത്തില്‍ ഇഷ്ട ഭാവ സ്ഥിതനും ബലവാനും ആയിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് ശനി ദോഷം അത്രമേല്‍ ബാധിക്കുകയില്ല.

ശനിമാറ്റം ദോഷപ്രദമാകുന്ന നക്ഷത്രങ്ങള്‍ 

1.  ഇടവക്കൂറ് (കാര്‍ത്തിക-അവസാന മൂന്നു പാദങ്ങള്‍, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യ രണ്ട് പാദങ്ങള്‍)   അഷ്ടമ ശനി

2. മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരം-അവസാന രണ്ട് പാദങ്ങള്‍, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം-ആദ്യ മൂന്നു പാദങ്ങള്‍) കണ്ടകശനി

3. കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം-അവസാന മൂന്നു പാദങ്ങള്‍, അത്തം, ചിത്തിര-ആദ്യ രണ്ട് പാദങ്ങള്‍) കണ്ടകശനി

4. വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം-അവസാന പാദം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട) –  ഏഴരശനി

5. ധനുക്കൂറ് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യപാദം) –   ഏഴരശനിയിലെ ജന്മശനി

6. മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടം-അവസാന മൂന്നു പാദങ്ങള്‍, തിരുവോണം, അവിട്ടം-ആദ്യ രണ്ടുപാദം) –  ഏഴരശനി

7. മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതി-അവസാന പാദം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി) കണ്ടകശനി

ശനിമാറ്റം ഗുണകരമാകുന്ന നക്ഷത്രങ്ങള്‍ 

1. കര്‍ക്കടകക്കൂറ് (പുണര്‍തം – അവസാന പാദം, പൂയം, ആയില്യം)

2. തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര – അവസാന രണ്ടു പാദങ്ങള്‍, ചോതി, വിശാഖം-ആദ്യ മൂന്നു പാദങ്ങള്‍)

3. കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടം-അവസാന രണ്ട് പാദങ്ങള്‍, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി-ആദ്യ മൂന്നു പാദങ്ങള്‍).

മറ്റുള്ള കൂറുകാര്‍ക്ക് ശനി മാറ്റം സമ്മിശ്ര അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്.


ശനി രാശി മാറുന്ന ദിവസമായ 26.01.2017 ന് ശ്രേയസ് ജ്യോതിഷ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സമൂഹ ശനി ദോഷശാന്തി പൂജ, ഹോമം എന്നിവ നടത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ പേരിലും പൂജ നടത്താവുന്നതാണ്. പൂജാ നിരക്ക് 199 രൂപ. പ്രസാദം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ മേല്‍വിലാസം, ലോക്കല്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ നല്‍കാന്‍ മറക്കരുത്.