കഷ്ടങ്ങള്‍ അകലാന്‍ അഷ്ടഗോപാല മന്ത്രങ്ങള്‍

കഷ്ടങ്ങള്‍ അകലാന്‍ അഷ്ടഗോപാല മന്ത്രങ്ങള്‍

krishna gif
അദ്ഭുത ശക്തിയുള്ള കൃഷ്ണ പ്രീതികരങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങള്‍  ആണ് ഗോപാല മന്ത്രങ്ങള്‍  . എട്ട് ഗോപാല മന്ത്രങ്ങള്‍ക്കും അവയുടെതായ ശക്തിയും  ഫല പ്രാപ്തിയും ഉണ്ട്.

ഗോപാല മന്ത്രങ്ങളും ജപ ഫലങ്ങളും.
1. ആയുര്‍ ഗോപാലം
            ” ദേവകീ സുത ഗോവിന്ദ:
              വാസുദേവോ ജഗല്‍പ്പതേ 
              ദേഹി മേ ശരണം കൃഷ്ണ:
              ത്വാമഹം ശരണം ഗത:”
ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനും ജഗത്പതിയുമായ അല്ലയോ ഗോവിന്ദാ/ കൃഷ്ണ! ഞാന്‍ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ശരണം നല്‍കിയാലും. 

ഫലം: ദീര്‍ഘായുസ്

2. സന്താന ഗോപാലം
            ” ദേവകീ സുത ഗോവിന്ദ:
              വാസുദേവോ ജഗല്‍പ്പതേ 
              ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ:
              ത്വാമഹം ശരണം ഗത:”

ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനും ജഗത്പതിയുമായ അല്ലയോ ഗോവിന്ദാ/ കൃഷ്ണ! ഞാന്‍ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് പുത്രനെ നല്‍കിയാലും.

ഫലം: സന്താന ലബ്ധി

3. രാജ ഗോപാലം
            “കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ! മഹായോഗിന്‍ 
              ഭക്താനാമഭയം കര  
              ഗോവിന്ദ: പരമാനന്ദ:
              സര്‍വ്വം മേ വശമാനയ”
മഹായോഗിയും ഭക്തന്മാര്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കുന്നവനും ഗോവിന്ദനും പരമാനന്ദ രൂപിയുമായ അല്ലയോ കൃഷ്ണാ! എല്ലാം എനിക്ക് അധീനമാകട്ടെ.

ഫലം: സമ്പല്‍ സമൃദ്ധി, വശ്യം

4. ദശാക്ഷരീ ഗോപാലം 
            “ഗോപീ ജനവല്ലഭായ സ്വാഹ”
ഗോപീ ജനങ്ങളുടെ നാഥനായി കൊണ്ട് സമര്‍പ്പണം.

ഫലം: അഭീക്ഷ്ട സിദ്ധി.


Click here for your Report

   5. വിദ്യാ ഗോപാലം
            “കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ! ഹരേ കൃഷ്ണ 
              സര്‍വജ്ഞത്വം പ്രസീദ മേ
              രമാ രമണ വിശ്വേശ :
              വിദ്യാമാശു പ്രയച്ഛ മേ”

 ലക്ഷ്മീപതിയും ലോകനാഥനും സര്‍വജ്ഞനുമായ അല്ലയോ കൃഷ്ണാ എനിക്ക് വേഗത്തില്‍ വിദ്യ നല്‍കിയാലും.

ഫലം : വിദ്യാലാഭം

6. ഹയഗ്രീവ ഗോപാലം
            “ഉദ്ഗിരല്‍ പ്രണവോല്‍ഗീഥ 
              സര്‍വ വാഗീശ്വരേശ്വര 
              സര്‍വ വേദമയ: ചിന്ത്യ:
              സര്‍വ്വം ബോധയ ബോധയ “

പ്രണവത്തെ ഉദ്ഗീഥനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനേ! എല്ലാ അറിവുകളുടെയും അധിപതിയായവനേ ! എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരമായവനേ! എല്ലാം എനിക്ക് ബോധിപ്പിച്ചു / മനസ്സിലാക്കിത്തന്നാലും .

ഫലം: സര്‍വ ജ്ഞാന ലബ്ധി

7. മഹാബല ഗോപാലം 
             “നമോ വിഷ്ണവേ സുരപതയെ 
              മഹാ ബലായ സ്വാഹ”
സുരപതിയും മഹാബല ശാലിയും ദേവ രാജാവുമായ വിഷ്ണുവിനായിക്കൊണ്ട്   സമര്‍പ്പണം.
ഫലം : ശക്തിവര്‍ധന


8. ദ്വാദശാക്ഷര ഗോപാലം 

             “ഓം നമോ ഭഗവതേ 
             വാസുദേവായ “
 ഭഗവാനായ ശ്രീ കൃഷ്ണനായി കൊണ്ട് നമസ്‌കാരം.

ഫലം: ധര്‍മ,അര്‍ത്ഥ,കാമ,മോക്ഷ പുരുഷാര്‍ത്ഥ ലബ്ദി.

ഏതു ഗോപാലമന്ത്രവും 41 തവണ വീതം ജപിക്കുന്നവര്‍ക്ക്  ഫലപ്രാപ്തിയും ശ്രീകൃഷ്ണ കടാക്ഷവും ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയം വേണ്ട.
.