അനുകൂല നിറം ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുമോ?

അനുകൂല നിറം ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുമോ?

ഗ്രഹദോഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അനുകൂല നിറങ്ങള്‍ക്ക്  കഴിയും എന്നതാണ് അനുഭവം. ഓരോ കൂറിലും ജനിക്കുന്നവർ അവരവര്‍ക്ക് യോജിച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് അനുകൂല ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമെന്നത് സത്യമാണ് .
ഈ നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍ എല്ലാ ദിവസവും ധരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രായോഗികമായെന്നു വരില്ല. ജീവിതത്തില്‍ പ്രാധാന്യമുള്ളതായ അവസരങ്ങളില്‍ അനുകൂല നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഗുണം ചെയ്യും. ധരിക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ളവര്‍ക്ക്  അതാതു നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രം കൈയില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
മേടക്കൂറുകാർ (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക കാൽ ഭാഗവും)  ചുവപ്പും മഞ്ഞയും ഉള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്‌.

ഇടവക്കൂറുകാർ (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യപകുതി) കറുപ്പും പച്ചയും നീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങളുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതു നന്ന്‌. colour-blog-1170x693

മിഥുനക്കൂറുകാർ (മകയിരം അവസാനപകുതി, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം)  പച്ചയും വെള്ളയും നിറങ്ങൾ അടങ്ങിയ വസ്‌ത്രങ്ങൾ കൂടുതലായി ധരിക്കുന്നതു നന്ന്‌. 

കർക്കടകക്കൂറുകാർക്ക്‌ (പുണർതം ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം) ചുവപ്പ്‌, മഞ്ഞ, ചന്ദന നിറം , വെളുപ്പ്‌ നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ ഗുണഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും.

ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്കു (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം)ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ളതും കാവിനിറത്തിലുള്ളതുമായ വസ്‌ത്രങ്ങളാണു കൂടുതൽ യോജിക്കുക.

കന്നിക്കൂറുകാർക്ക്‌ (ഉത്രം അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യപകുതി) പച്ചയും വെള്ളയും കൂടുതൽ ഫലം  ചെയ്യും.

തുലാക്കൂറ്‌ (ചിത്തിര അവസാനപകുതി, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം) കറുപ്പ്‌, നീല, പച്ച, വെളുപ്പ്‌ നിറങ്ങൾ നല്ലതാണ്‌. തുലാം ശനിയുടെ ഉച്ചരാശിയായതിനാൽ കറുപ്പ്‌ ഈ കൂറുകാർക്കു പ്രത്യേകം നിർദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്‌.

വൃശ്ചികക്കൂറിൽ (വിശാഖം അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട) ജനിച്ചവർക്ക്‌ ചന്ദന നിറം, മഞ്ഞ, ചുവപ്പു നിറങ്ങളും 

ധനുക്കൂറിൽ (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം) ജനിച്ചവർക്ക്‌ ചുവപ്പ്‌, മഞ്ഞ നിറങ്ങളും ആണു നല്ലതായി പറയപ്പെടുന്നത്‌.

മകരക്കൂറുകാർക്കും (ഉത്രാടം അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യപകുതി) കുംഭക്കൂറുകാർക്കും (അവിട്ടം അവസാനപകുതി, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം) നീല, വെള്ള, കറുപ്പ്‌, ചാര നിറം എന്നിവയാണ്  കൂടുതൽ നല്ലതായി പറയുന്നത്‌. മകരവും കുംഭവും ശനിയുടെ സ്വക്ഷേത്രങ്ങളായതിനാലാണിത്‌.

മീനക്കൂറിൽ (പൂരുരുട്ടാതി അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം, ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി) ജനിച്ചവർക്ക്‌ മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ചന്ദന നിറത്തിലും ഉള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ നല്ലതാണ്‌.

ഏഴരശ്ശനി, കണ്ടകശ്ശനി, ജന്മശ്ശനി തുടങ്ങിയ ശനിദോഷകാലങ്ങളിൽ കറുപ്പ്‌, നീല എന്നീ നിറങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

 


 

Click here for your pooja..


Click here to place your order..