സമ്പല്‍ സമൃദ്ധിക്ക് സര്‍വാര്‍ത്ഥ സാധക ലക്ഷ്മീ സ്തോത്രം

സമ്പല്‍ സമൃദ്ധിക്ക് സര്‍വാര്‍ത്ഥ സാധക ലക്ഷ്മീ സ്തോത്രം

mahalakshmi222

ധനധാന്യ സമൃദ്ധിക്കും കുടുംബൈശ്വര്യത്തിനും ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യ സിദ്ധിക്കും ഇത്രയും അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു സ്തോത്രമില്ല. ദിവസേന കുറഞ്ഞത് 36 തവണയെങ്കിലും വടക്കോട്ട്‌ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അത്ഭുതാവഹമായ ദേവീ കടാക്ഷം ഉണ്ടാകുമെന്നത്  അനുഭവസിദ്ധമാണ്. മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ചിത്രത്തിന് മുന്‍പില്‍ നെയ്‌ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വച്ച് ജപിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാകുന്നു. കട ബാധ്യതകള്‍ അകലുവാനും ശുഭകരമായ കുടുംബ ജീവിതം ലഭിക്കുവാനും സമസ്ത ഐശ്വര്യങ്ങളും സിദ്ധിക്കുവാനും ഈ സ്തോത്ര ജപതിലൂടെ സാധിക്കും എന്നത് നിസ്തര്‍ക്കമാണ്.

സര്‍വാര്‍ത്ഥ സാധക ലക്ഷ്മീ സ്തോത്രം


ശാന്ത്യൈ നമോഽസ്തു ശരണാഗത രക്ഷണായൈ
കാന്ത്യൈ നമോഽസ്തു കമനീയ ഗുണാശ്രയായൈ
ക്ഷാന്ത്യൈ നമോഽസ്തു ദുരിതക്ഷയകാരണായൈ
ധാത്ര്യൈ നമോഽസ്തു ധന-ധാന്യസമൃദ്ധിദായൈ
ശക്ത്യൈ നമോഽസ്തു ശശിശേഖരസംസ്ഥിതായൈ
രത്യൈ നമോഽസ്തു രജനീകരസോദരായൈ
ഭക്ത്യൈ നമോഽസ്തു ഭവസാഗരതാരകായൈ
മത്യൈ നമോഽസ്തു മധുസൂദനവല്ലഭായൈ
ലക്ഷ്മൈ നമോഽസ്തു ശുഭലക്ഷണലക്ഷിതായൈ
സിദ്ധ്യൈ നമോഽസ്തു ശിവസിദ്ധസുപൂജിതായൈ
ധൃത്യൈ നമോഽസ്തു മമ ദുര്‍ഗതി ഭഞ്ജനായൈ
ഗത്യൈ നമോഽസ്തു വരസദ്ഗതി ദായകായൈ
ദേവ്യൈ നമോഽസ്തു ദിവി ദേവഗണാര്‍ചിതായൈ
ഭൂത്യൈ നമോഽസ്തു ഭുവനാര്‍ത്തിവിനാശനായൈ
ശാന്ത്യൈ നമോഽസ്തു ധരണീധരവല്ലഭായൈ
പുഷ്ട്യൈ നമോഽസ്തു പുരുഷോത്തമവല്ലഭായൈ
ദാരിദ്ര്യ ദുഖാര്‍ണ്ണവ താരകായൈ
നമോസ്തുതേ സര്‍വഭയാപഹന്ത്ര്യൈ
ശ്രീവിഷ്ണുവക്ഷഃസ്ഥലസംസ്ഥിതായൈ
നമോ നമഃ സര്‍വ വിഭൂതിദായൈ


.