ഊണ്‍ നാളുകൾ ഏതൊക്കെ?

ഊണ്‍ നാളുകൾ ഏതൊക്കെ?

annaprash-header

അശ്വതി, രോഹിണി, മകീര്യം, പുണർതം, പൂയം, ഉത്രം, അത്തം, ചിത്ര, ചോതി, അനിഴം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി എന്നീ പതിനാറു നക്ഷത്രങ്ങൾ ചോറൂണിനു ശുഭമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താരതമ്യേന മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്ക് ശുഭകരമായി കാണ്‍കയാല്‍ ഒട്ടു മിക്ക ശുഭ കാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ നാളുകള്‍ അനുയോജ്യമാണ്. ശുഭകാര്യങ്ങളുടെ മുഹൂര്‍ത്ത നിര്‍ണ്ണയത്തിന് ജ്യോതിഷ ഉപദേശം ലഭിക്കാത്ത അവസരങ്ങളില്‍ അത്തരം കര്‍മങ്ങള്‍ ഊണ്‍ നാളുകളില്‍ സമാരംഭിക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും.


.

.


അന്നപ്രാശനം കൂടാതെ ഊണ്‍ നാളുകള്‍ ഓരോന്നും മറ്റു  ചില ശുഭ   കര്‍മങ്ങള്‍ക്കും വിശേഷാല്‍ ശുഭകരമായി മുഹൂര്‍ത്ത പദവി, മാധവീയം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . അവ ഏതൊക്കെയെന്നു  നോക്കാം. 

അശ്വതി- യാത്രാരംഭം, വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹാരംഭം, ചികില്സാരംഭം, അശ്വവിദ്യ 

രോഹിണി – വിവാഹം, നാമകരണം, ആയുധവിദ്യാരംഭം, വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹപ്രവേശം, യാത്രാരംഭം 

മകീര്യം – യാത്രാരംഭം,  വിവാഹം, നാമകരണം, വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹാരംഭം 

പുണര്‍തം – യാത്രാരംഭം, ഗൃഹപ്രവേശം, വിവാഹം, നാമകരണം, വിദ്യാരംഭം 

പൂയം – നാമകരണം,ഗൃഹാരംഭം,വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹപ്രവേശം, യാത്രാരംഭം 

ഉത്രം- വിവാഹം, നാമകരണം, വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹാരംഭം, ഗൃഹപ്രവേശം, യാത്രാരംഭം 

അത്തം – വിവാഹം, ഗൃഹാരംഭം, വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹപ്രവേശം

ചിത്ര – വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹാരംഭം, ഗൃഹപ്രവേശം

ചോതി – വിവാഹം, നാമകരണം, വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹാരംഭം, യാത്രാരംഭം 

അനിഴം – വിവാഹം, നാമകരണം, വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹാരംഭം, ഗൃഹപ്രവേശം

ഉത്രാടം –  വിവാഹം, നാമകരണം, വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹാരംഭം, യാത്രാരംഭം,ഗൃഹപ്രവേശം

തിരുവോണം – നാമകരണം, വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹാരംഭം, ഗൃഹപ്രവേശം, ചികില്സാരംഭം

അവിട്ടം – നാമകരണം, വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹാരംഭം, യാത്രാരംഭം,ഗൃഹപ്രവേശം

ചതയം –  നാമകരണം, ഗൃഹാരംഭം, യാത്രാരംഭം, ചികില്സാരംഭം 

ഉതൃട്ടാതി – വിവാഹം, നാമകരണം,  വിദ്യാരംഭം, ഗൃഹാരംഭം, ഗൃഹപ്രവേശം

ശുഭകര്‍മങ്ങള്‍ ശുഭ സമയത്ത് സമാരംഭിക്കുക. ശുഭാനുഭവങ്ങള്‍ നേടുക.


Click here for your Pooja..


നിങ്ങളുടെ പൂജയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക