കനകധാരാ സ്തോത്രം

കനകധാരാ സ്തോത്രം

ഒരിക്കല്‍ ശങ്കരാചാര്യര്‍ ഭിക്ഷയെടുക്കാനായി ഒരു ദരിദ്രയായ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടില്‍ പോയി. ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ കൈയ്യില്‍ വിശപ്പടക്കാനുള്ള ഒരു ഉണക്ക നെല്ലിക്കയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ അവര്‍ അത് സന്തോഷപൂര്‍വ്വം ശങ്കരന് ദാനം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്.ആ മഹത്ത്വം ഉള്‍ക്കൊണ്ട ശങ്കരന്‍ അവിടെ നിന്നു തന്നെ കനകധാരാസ്തോത്രം രചിക്കുകയും അതു പൂര്‍ണമായതോടെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ദേവതയായ ലക്ഷ്മീദേവി സ്വര്‍‌ണ നെല്ലിക്കകള്‍ സാത്വികയാ‍യ അവര്‍ക്ക്  വർഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം

ജീവിതത്തില്‍ ധനവും ഐശ്വര്യവും വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവര്‍ ഇല്ലതന്നെ. കനകധാര സ്തോത്രം കൊണ്ട് ദേവിയെ ഉപാസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ധനൈശ്വര്യാദികള്‍ അനുക്രമം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. ജപത്തിന് ശെഷം ഒരു നെല്ലിക്കയോ പൂവോ നാണയമോ മറ്റോ ശ്രീ ഭഗവതിക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ ഉത്തമമെന്ന് വിശ്വാസം. 


.


ജപിക്കേണ്ട രീതി 

ലളിതാസഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്ന അതെ രീതിയിൽ കനകധാരാസ്തോത്രവും ജപിക്കാവുന്നതാണ്. കുളിച്ചു ശുദ്ധിയായി നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ദേവിയെ ധ്യാനിച്ച് കൊണ്ട് ജപം ആരംഭിക്കണം. രാവിലെ കിഴക്കോട്ടും  സന്ധ്യയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ടും തിരിഞ്ഞിരുന്നു ജപിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടു നേരവും വടക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞിരുന്നു ജപിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല. വിളക്കിനു പിന്നിലായി  ദേവിയുടെ ചിത്രം , കുങ്കുമം, പുഷ്പം എന്നിവ വയ്ക്കുക. ശ്രീചക്ര മേരുയന്ത്രം വയ്ക്കുന്നതും അത്യുത്തമമാണ്. മനസ്സ് എകാഗ്രമാക്കുവാനും  ദേവീ സ്വരൂപം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കാനും ഇതുമൂലം സാധിക്കും. ജപശേഷം  ദേവിക്ക് മുന്നിൽ  നമസ്ക്കരിച്ച് കുങ്കുമം തൊടുന്നതും പൂവ് ശിരസ്സിൽ ചൂടുന്നതും ഉത്തമമാകുന്നു.

കനകധാരാ സ്തോത്രം

അംഗം ഹരേ പുളക ഭൂഷണമാശ്രയന്തി
ഭൃംഗാംഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലം 
അംഗീകൃതാഖില വിഭുതിരപാംഗ ലീലാ 
മാംഗല്യദാസ്തു മമ മംഗള ദേവതായാ:

മുഗ്‌ദ്ധാ മുഹുര്‍വിദധതി വദനേമുരാരേ
പ്രേമത്രപാ പ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി
മാലാദൃശോര്‍മ്മധുകരീവ മഹോത്പലേയാ
സാ മേ ശ്രിയം ദിശതു സാഗരസംഭവായാ:

ആമീലിതാക്ഷമധിഗമ്യ മുദാ മുകുന്ദം
ആനന്ദകന്ദ മനിമേഷമന‍ംഗതന്ത്രം 
ആകേ കരസ്ഥിത കനീനിക പക്ഷ്മനേത്രം 
ഭൂത്യൈ ഭവേന്മമ ഭുജംഗ ശയാംഗനായാ:

ബാഹ്വന്തരേ മധുജിത ശ്രിതകൗസ്തുഭേ യാ 
ഹാരാവലീവ ഹരി നീല മയീ വിഭാതി 
കാമപ്രദാ ഭഗവതോപി കടാക്ഷമാലാ
കല്യാണമാവഹതു മേ കമലാലയായാ:

കാളാംബുദാളി ലളിതോരസി കൈടഭാരേ 
ധാരാധരേ സ്ഫുരതി യാ തടിതംഗനേവ
മാതുസ്സമസ്ത ജഗതാം മഹനീയമൂർത്തി:
ഭദ്രാണി മേ ദിശതു ഭാർഗവ നന്ദനായാ:

പ്രാപ്തം പദം പ്രഥമത: ഖലുയത്‌ പ്രഭാവാത്:
മാംഗല്യ ഭാജി മധുമാഥിനി മന്മധേന   
മയ്യാപദേത്തദിഹ മന്ഥരമീക്ഷണാർദ്ധം
മന്ദാലസം ച മകരാലയ കന്യകായാ:

വിശ്വാമരേന്ദ്ര പദ വിഭ്രമ ദാനദക്ഷം
ആനന്ദഹേതുരധികം മുര വിദ്വിഷോപി
ഈഷന്നിഷീദതു മയിക്ഷണ മീക്ഷണാർദ്ധം
ഇന്ദീവരോദര സഹോദര മിന്ദിരായാ:

ഇഷ്‌ടാ വിശിഷ്‌ട മതയോപി യയാ ദയാർദ്ര
ദൃഷ്ട്യാ ത്രിവിഷ്‌ടപപദം സുലഭം ലഭംതേ
ദൃഷ്‌ടി പ്രഹൃഷ്‌ട കമലോദര ദീപ്‌തിരിഷ്‌ടാം
പുഷ്‌ടിം കൃഷീഷ്‌ട മമ പുഷ്‌കര വിഷ്‌ടരായാ:

ദദ്യാദ്ദയാനുപവനോ ദ്രവിണാം ബുധാരാ
മസ്‌മിന്ന കിഞ്ചന വിഹംഗ ശിശൗ വിഷണ്ണേ
ദുഷ്‌കര്‍മ്മ ഘര്‍മ്മമപനീയ ചിരായ ദൂരം
നാരായണ പ്രണയിനീ നയനാംബുവാഹ:

ഗീര്‍ദ്ദേവതേതി ഗരുഡദ്ധ്വജസുന്ദരീതി 
ശാകം ഭരീതി ശശിശേഖര വല്ലഭേതി
സൃഷ്‌ടി സ്‌ഥിതി പ്രളയ കേളിഷു സംസ്‌ഥിതായൈ
തസ്യൈ നമസ്‌ത്രിഭുവനൈകഗുരോസ്‌തരുണ്യൈ

ശ്രുത്യൈ നമോസ്‌തു ശുഭകര്‍മ്മ ഫലപ്രസൂത്യൈ
രത്യൈ നമോസ്‌തു രമണീയഗുണാർണവായൈ
ശക്ത്യൈ നമോസ്‌തു ശതപത്രനികേതനായൈ
പുഷ്‌ട്യൈ നമോസ്‌തു പുരുഷോത്തമവല്ലഭായൈ

നമോസ്‌തു നാളീകനിഭാനനായൈ
നമോസ്‌തു ദുഗ്‌ദ്ധോദധിജന്മഭൂമ്യൈ 
നമോസ്‌തു സോമാമൃതസോദരായൈ
നമോസ്‌തു നാരായണ വല്ലഭായൈ

നമോസ്‌തു ഹേമാംബുജപീഠീകായൈ
നമോസ്‌തു ഭൂമണ്ഡലനായികായൈ 
നമോസ്‌തു ദേവാദി ദയാപരായൈ
നമോസ്‌തു ശാര്‍ങ്‌ഗായുധവല്ലഭായൈ

നമോസ്‌തു ദേവ്യൈ ഭൃഗുനന്ദനായൈ
നമോസ്‌തു വിഷ്‌ണോരുരസി സ്‌ഥിതായൈ
നമോസ്‌തു ലക്ഷ്‌മ്യൈ കമലാലയായൈ 
നമോസ്‌തു ദാമോദരവല്ലഭായൈ

നമോസ്‌തു കാന്ത്യൈ കമലേക്ഷണായൈ 
നമോസ്‌തു ഭൂത്യൈ ഭുവന പ്രസൂത്യൈ
നമോസ്‌തു ദേവാദിഭിരര്‍ച്ചിതായൈ 
നമോസ്‌തു നന്ദാത്മജ വല്ലഭായൈ

സമ്പത്കരാണി സകലേന്ദ്രിയ നന്ദനാനി
സാമ്രാജ്യ ദാനവിഭവാനി സരോരുഹാക്ഷി
ത്വദ്വംദനാനി ദുരിതാ ഹരണോദ്യതാനി
മാമേവമാതരനിശം കലയംതുമാന്യേ

യത്കടാക്ഷ സമുപാസനാ വിധി:
സേവകസ്യ സകലാർഥ സംപദ:
സംതനോതി വചനാംഗ മാനസൈ
ത്വാം മുരാരിഹൃദയേശ്വരീം ഭജേ

സരസിജനിലയേ സരോജഹസ്തേ 
ധവളതമാംശുക ഗന്ധമാല്യശോഭേ
ഭഗവതി ഹരി വല്ലഭേ മനോജ്ഞേ
ത്രിഭുവന ഭൂതികരീ പ്രസീദ മഹ്യം

ദിഗ്ഘസ്തിഭിഃ കനക കുംഭമുഖാവസൃഷ്ട 
സ്വർവാഹിനി വിമലചാരുജലാപ്ലുതാംഗ്വി
പ്രാതർ നമാമി ജഗതാം ജനനീമശേഷ
ലോകാധിനാഥ ഗൃഹിണീമമൃതാബ്ധി പുത്രീ

കമലേ കമലാക്ഷ വല്ലഭേ ത്വം
കരുണാപൂര തരംഗിതൈരപാംഗ്യൈ 
അവലോകയ മാമകിംചനാനാം
പ്രഥമം പാത്രമകൃത്രിമം ദയായാ:

സ്‌തുവന്തിയേ സ്‌തുതിഭിരമീഭിരന്വഹം
ത്രയീമയിം ത്രിഭുവനമാതരം രമാം 
ഗുണാധികാ ഗുരുതര ഭാഗ്യ ഭാഗിന:
ഭവന്തി തേ ഭുവി ബുധ ഭാവിതാശയാ: