സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്ത നാളുകള്‍

സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്ത നാളുകള്‍

moneypurse

പണം വായ്പ നല്‍കുക, പണം കടം വാങ്ങുക തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ക്രയ വിക്രയങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും യോജിച്ചവയല്ല.

കാര്‍ത്തിക, ഉത്രം, മൂലം, മകം, ചിത്തിര, രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ പണം കൊടുക്കാനോ വാങ്ങാനോ നല്ലതല്ല എന്ന് ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ധന നഷ്ടം സംഭവിക്കുവാനും സമ്പല്‍ നാശത്തിനും ഇത് കാരണമായേക്കാം.

ചൊവ്വാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ധന ധാന്യാദികളുടെ കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങല്‍ നന്നെല്ലെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഏതു ദിവസമായാലും സന്ധ്യാസമയത്ത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ ശുഭമല്ല.  ധന നഷ്ടസാധ്യത കൂടുതല്‍   ഉള്ളതിനാല്‍ കേതുര്‍ദശ അനുഭവിക്കുനവരും പണം കടം കൊടുത്താല്‍ തിരികെ ലഭിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ്.


Shri-Yantra-maha-Meru-SDL661445492-1-d5b80

.