മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രികള്‍

മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രികള്‍

mhvsh
മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രികളും ഈ മഹാമന്ത്രങ്ങളുടെ ജപ ഫലങ്ങളും ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്‌. ഈ ഗായത്രികള്‍ പ്രഭാതത്തില്‍ സ്നാനത്ത്തിനു ശേഷമാണ് ജപിക്കേണ്ടത്. ദിവസവും ഒന്‍പത് തവണയെങ്കിലും ഈ മന്ത്രങ്ങള്‍ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ജപിക്കണം. ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ജപിച്ചാല്‍ ഫലം നിശ്ചയം. 

ഓം നാരായണായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ ധീമഹി 

തന്നോ വിഷ്ണു പ്രചോദയാത് !!

ഫലം : സമ്പല്‍ വര്‍ധന 


ഓം വജ്ര നഖായ വിദ്മഹേ തീക്ഷ്ണ ദംഷ്ട്രായ ധീമഹി 

തന്നോ നൃസിംഹഃ പ്രചോദയാത് !!

ഫലം : ശത്രു ഭയ വിനാശം 


ഓം ജാമദഗ്ന്യായ വിദ്മഹേ മഹാ വീരായ ധീമഹി 

തന്നോ പരശുരാമ പ്രചോദയാത് !!

ഫലം : പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹം


ഓം ദാശരഥായ വിദ്മഹേ സീതാ വല്ലഭായ ധീമഹി 

തന്നോ രാമഃ പ്രചോദയാത് !!

ഫലം: ജ്ഞാനവര്‍ധന 


ഓം ഭൂവരാഹായ വിദ്മഹേ ഹിരണ്യ ഗര്‍ഭായ ധീമഹി 

തന്നോ ക്രോഡഃ പ്രചോദയാത് !!

ഫലം : സര്‍വ ഐശ്വര്യം 


ഓം നിരഞ്ജനായ വിദ്മഹേ നിരാപാശായ ധീമഹി 

തന്നോ ശ്രീനിവാസായ പ്രചോദയാത് !!

ഫലം : ആഗ്രഹ സാഫല്യം 


ഓം വാഗീശ്വരായ വിദ്മഹേ ഹയഗ്രീവായ ധീമഹി 

തന്നോ ഹംസ പ്രചോദയാത് !!

ഫലം: വിദ്യാ ഗുണം 


ഓം സഹസ്ര ശീര്‍ഷായ വിദ്മഹേ വിഷ്ണു വല്ലഭായ ധീമഹി തന്നോ ശേഷഃ പ്രചോദയാത് !!


ഫലം: സര്‍വ ഭയനാശം 


ഓം കശ്യപേശായ വിദ്മഹേ മഹാബലായ ധീമഹി 

തന്നോ കൂര്‍മ്മഃ പ്രചോദയാത് !!

ഫലം : അവിചാരിതമായ അപകടങ്ങളില്‍ നിന്നും മുക്തി 


ഓം ത്രിവിക്രമായ വിദ്മഹേ വിശ്വരൂപായ ചധീമഹി 

തന്നോ വാമന പ്രചോദയാത് !!

ഫലം : സന്താന ഭാഗ്യം


ഓം ദാമോദരായ വിദ്മഹേ വാസു ദേവായ ധീമഹി തന്നോ കൃഷ്ണ പ്രചോദയാത് !!


ഫലം : സന്താന ഭാഗ്യം.


ഓം പക്ഷിരാജായ വിദ്മഹേ സ്വര്‍ണ്ണ പക്ഷ്യായ ധീമഹി തന്നോ ഗരുഢഃ പ്രചോദയാത് !!


ഫലം : മരണഭയ നാശം 


ഓം പീതാംബരായ വിദ്മഹേ ജഗാന്നാഥായ ധീമഹി തന്നോ രാമ പ്രചോദയാത് !!


ഫലം : സര്‍വ ഐശ്വര്യം 
ഓം ധര്‍മ്മ രൂപായ വിദ്മഹേ സത്യവ്രതായ ധീമഹി 
തന്നോ രാമ പ്രചോദയാത് !!

ഫലം : സര്‍വ ഐശ്വര്യം 

Click Here


thulamasa ayilyam 2019

Click to Book your Pooja online..