ശ്രീസരസ്വതീകവചം (ബ്രഹ്മവൈവര്‍ത്താന്തര്‍ഗതം)

ശ്രീസരസ്വതീകവചം (ബ്രഹ്മവൈവര്‍ത്താന്തര്‍ഗതം)

ബ്രഹ്മോവാച ।

ശൃണു വത്സ പ്രവക്ഷ്യാമി കവചം സര്‍വകാമദം ।
ശ്രുതിസാരം ശ്രുതിസുഖം ശ്രുത്യുക്തം ശ്രുതിപൂജിതം

ഉക്തം കൃഷ്ണേന ഗോലോകേ മഹ്യം വൃന്ദാവനേ വനേ ।
രാസേശ്വരേണ വിഭുനാ രാസേ വൈ രാസമണ്ഡലേ

അതീവ ഗോപനീയം ച കല്‍പവൃക്ഷസമം പരം ।
അശ്രുതാദ്ഭുതമന്ത്രാണാം സമൂഹൈശ്ച സമന്വിതം

യദ്ധൃത്വാ പഠനാദ്ബ്രഹ്മന്‍ബുദ്ധിമാംശ്ച ബൃഹസ്പതിഃ ।
യദ്ധൃത്വാ ഭഗവാഞ്ഛുക്രഃ സര്‍വദൈത്യേഷു പൂജിതഃ

പഠനാദ്ധാരണാദ്വാഗ്മീ കവീന്ദ്രോ വാല്‍മികോ മുനിഃ ।
സ്വായംഭുവോ മനുശ്ചൈവ യദ്ധൃത്വാ സാര്‍വപൂജിതഃ

കണാദോ ഗൌതമഃ കണ്വഃ പാണിനിഃ ശാകടായനഃ ।
ഗ്രന്ഥം ചകാര യദ്ധൃത്വാ ദക്ഷഃ കാത്യായനഃ സ്വയം

ധൃത്വാ വേദവിഭാഗം ച പുരാണാന്യഖിലാനി ച ।
ചകാര ലീലാമാത്രേണ കൃഷ്ണദ്വൈപായനഃ സ്വയം

ശാതാതപശ്ച സംവര്‍തോ വസിഷ്ഠശ്ച പരാശരഃ ।
യദ്ധൃത്വാ പഠനാദ്ഗ്രന്ഥം യാജ്ഞവല്‍ക്യശ്ചകാര സഃ

ഋഷ്യശൃങ്ഗോ ഭരദ്വാജശ്ചാഽഽസ്തീകോ ദേവലസ്തഥാ ।
ജൈഗീഷവ്യോഽഥ ജാബാലിര്യത്ദ്ധൃത്വാ സര്‍വപൂജിതഃ

കവചസ്യാസ്യ വിപ്രേന്ദ്ര ഋഷിരേഷ പ്രജാപതിഃ ।
സ്വയം ബൄഹസ്പതിശ്ഛന്ദോ ദേവോ രാസേശ്വരഃ പ്രഭുഃ

സര്‍വതത്ത്വപരിജ്ഞാനേ സര്‍വാര്‍ഥേഽപി ച സാധനേ ।
കവിതാസു ച സര്‍വാസു വിനിയോഗഃ പ്രകീര്‍തിതഃ

ഓം ഹ്രീം സരസ്വത്യൈ സ്വാഹാ ശിരോ മേ പാതു സര്‍വതഃ ।
ശ്രീം വാഗ്ദേവതായൈ സ്വാഹാ ഭാലം മേ സര്‍വദാഽവതു

ഓം സരസ്വത്യൈ സ്വാഹേതി ശ്രോത്രം പാതു നിരന്തരം ।
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ഭാര്‍ത്യൈ സ്വാഹാ നേത്രയുഗ്മം സദാഽവതു

ഓം ഹ്രീം വാഗ്വാദിന്യൈ സ്വാഹാ നാസാം മേ സര്‍വതോഽവതു ।
ഹ്രീം വിദ്യാധിഷ്ഠാതൃദേവ്യൈ സ്വാഹാ ശ്രോത്രം സദാഽവതു

ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ബ്രാഹ്ംയൈ സ്വാഹേതി ദന്തപങ്ക്തീഃ സദാഽവതു ।
ഐമിത്യേകാക്ഷരോ മന്ത്രോ മമ കണ്ഠം സദാഽവതു

ഓം ശ്രീം ഹ്രീം പാതു മേ ഗ്രീവാം സ്കന്ധം മേ ശ്രീം സദാഽവതു ।
ശ്രീം വിദ്യാധിഷ്ഠാതൃദേവ്യൈ സ്വാഹാ വക്ഷഃ സദാഽവതു

ഓം ഹ്രീം വിദ്യാസ്വരൂപായൈ സ്വാഹാ മേ പാതു നാഭികാം ।
ഓം ഹ്രീം ക്ലീം വാണ്യൈ സ്വാഹേതി മമ പ്ര്‍ഷ്ഠം സദാഽവതു

ഓം സര്‍വവര്‍ണാത്മികായൈ പാദയുഗ്മം സദാഽവതു ।
ഓം വാഗധിഷ്ഠാതൃദേവ്യൈ സര്‍വാങ്ഗം മേ സദാഽവതു

ഓം സര്‍വകണ്ഠവാസിന്യൈ സ്വാഹാ പ്രച്യാം സദാഽവതു ।
ഓം ഹ്രീം ജിഹ്വാഗ്രവാസിന്യൈ സ്വാഹാഽഗ്നിദിശി രക്ഷതു

ഓം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം സരസ്വത്യൈ ബുധജനന്യൈ സ്വാഹാ ।
സതതം മന്ത്രരാജോഽയം ദക്ഷിണേ മാം സദാഽവതു

ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ത്ര്യക്ഷരോ മന്ത്രോ നൈരൄത്യാം മേ സദാഽവതു ।
കവിജിഹ്വാഗ്രവാസിന്യൈ സ്വാഹാ മാം വാരുണേഽവതു

ഓം സദംബകായൈ സ്വാഹാ വായവ്യൈ മാം സദാഽവസ്തു ।
ഓം ഗദ്യപദ്യവാസിന്യൈ സ്വാഹാ മാമുത്തരേഽവതു

ഓം സര്‍വശാസ്ത്രവാസിന്യൈ സ്വാഹൈശാന്യാം സദാഽവതു ।
ഓം ഹ്രീം സര്‍വപൂജിതായൈ സ്വാഹാ ചോര്‍ധ്വം സദാഽവതു

ഓം ഹ്രീം പുസ്തകവാസിന്യൈ സ്വാഹാഽധോ മാം സദാഽവതു ।
ഓം ഗ്രന്ഥബീജരൂപായൈ സ്വാഹാ മാം സര്‍വതോഽവതു

ഇതി തേ കഥിതം വിപ്ര സര്‍വമന്ത്രൌഘവിഗ്രഹം ।
ഇദം വിശ്വജയം നാമ കവചം ബ്രഹ്മാരൂപകം

പുരാ ശ്രുതം ധര്‍മവക്ത്രാത്പര്‍വതേ ഗന്ധ്മാദനേ ।
തവ സ്നേഹാന്‍മയാഽഽഖ്യാതം പ്രവക്തവ്യം ന കസ്യചിത്

ഗുരുമഭ്യര്‍ച്യ വിധിവദ്വസ്ത്രാലംകാരചന്ദനൈഃ ।
പ്രണംയ ദണ്ഡവദ്ഭൂമൌ കവചം ധാരയേത്സുധീഃ

പഞ്ചലക്ഷജപേനൈവ സിദ്ധം തു കവചം ഭവേത് ।
യദി സ്യാത്സിദ്ധകവചോ ബൃഹസ്പതിസമോ ഭവേത്

മഹാവാഗ്മീ കവീന്ദ്രശ്ച ത്രൈലോക്യവിജയീ ഭവേത് ।
ശക്നോതി സര്‍വ്ം ജേതും സ കവചസ്യ പ്രഭാവതഃ

ഇദം തേ കാണ്വശാഖോക്തം കഥിതം കവചം മുനേ ।
സ്തോത്രം പൂജാവിധാനം ച ധ്യാനം വൈ വന്ദനം തഥാ

ഇതി ശ്രീ ബ്രഹ്മവൈവര്‍ത്തേ മഹാപുരാണേ പ്രകൃതിഖണ്ഡേ
നാരദനാരായണസംവാദേ
സരസ്വതീകവചം നാമ ചതുര്‍ഥോഽധ്യായഃ