സർവ്വതും നൽകുന്ന മൂകാംബികാഷ്ടകം

സർവ്വതും നൽകുന്ന മൂകാംബികാഷ്ടകം

നമസ്തേ ജഗദ്ധാത്രി സദ്ബ്രഹ്മരൂപേ

നമസ്തേ ഹരോപേന്ദ്ര ധാത്രാദിവ േന്ദൃ

നമസ്തേ പ്രപന്നേഷ്ട ദാനൈകദക്ഷേ

നമസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി കോലാപുരേശി    1
വിധിഃ കൃത്തിവാസാ ഹരിർവിശ്വമേതത്-

സൃജത്യത്തി പാതീതി യത്തത്പ്രസിദ്ധം

കൃപാലോകനാ ദേവതേ ശക്തിരൂപേ

നമസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി കോലാപുരേശി    2

 

ത്വയാ മായയാ വ്യാപ്തമേതത്സമസ്തം

ധൃതം ലീയസേ ദേവി കുക്ഷൌ ഹി വിശ്വം

സ്ഥിതാം ബുദ്ധിരൂപേണ സർവത്ര ജന്തൌ

നമസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി കോലാപുരേശി    3
യയാ ഭക്തവർഗാ ഹി ലക്ഷ്യന്ത ഏതേ

ത്വയാഽത്ര പ്രകാമം കൃപാപൂർണദൃഷ്ട്യാ

അതോ ഗീയസേ ദേവി ലക്ഷ്മീരിതി ത്വം

നമസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി കോലാപുരേശി   4

 

പുനർവാക്  പടുത്വാദിഹീനാ ഹി മൂകാ

നരാസ്തൈർനികാമം ഖലു പ്രാർഥ്യ സേയത്

നിജേഷ്ടാപ്തയേ തേന മൂകാംബികാ ത്വം

നമസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി കോലാപുരേശി      5 

 

യദദ്വൈതരൂപാത്പരബ്രഹ്മണസ്ത്വം

സമുത്ഥാ പുനർവിശ്വലീലോദ്യമസ്ഥാ 

തദാഹുർജനാസ്ത്വാം ച ഗൌരീം കുമാരീം

നമസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി കോലാപുരേശി     6 

 
ഹരേശാദി ദേഹോത്ഥതേജോമയപ്ര-

സ്ഫുരച്ചക്രരാജാഖ്യ ലിംഗസ്വരൂപേ 

മഹായോഗികോലർഷിഹൃത്പദ്മഗേഹേ

നമസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി കോലാപുരേശി    7 

 
നമഃ ശംഖ ചക്രാഭയാഭീഷ്ടഹസ്തേ

നമഃ ത്ര്യംബകേ ഗൌരി പദ്മാസനസ്ഥേ

നമഃ സ്വർണവർണേ പ്രസന്നേ ശരണ്യേ

നമസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി കോലാപുരേശി    8 

 

ഇദം സ്തോത്രരത്നം കൃതം സര്‍വദേവൈ-
ര്‍ഹൃദി ത്വാം സമാധായ ലക്ഷ്യഷ്ടകം യഃ ।
പഠേന്നിത്യമേഷ വ്രജത്യാശു ലക്ഷ്മീം
സ വിദ്യാം ച സത്യം ഭവേത്തത്  പ്രസാദാത് ॥ 9॥