ഈ ശനിയാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം

ഈ ശനിയാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം

ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച (07.03.2020) ഹൈന്ദവ വൃതാനുഷ്ഠാന സംബന്ധയായി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. പ്രദോഷവും ആയില്യവും ഒത്തു ചേർന്നു വരുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല അന്ന് ശനിയാഴ്ചയും കൂടെ ആകയാൽ ശനി പ്രദോഷം കൂടെയാണ്. പ്രദോഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിശേഷമായാണ് ശനി പ്രദോഷം. പാപശമനത്തിനും ശനി ദോഷ ശാന്തിക്കും ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനും ശനി പ്രദോഷം പോലെ ഉത്തമമായ മറ്റൊരു വ്രതമില്ല. അതു പോലെ രാഹു ദോഷ ശാന്തിക്കും നാഗ ദോഷപരിഹാരത്തിനും ആയില്യ വ്രതം പോലെ അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു വ്രതമില്ല. ശിവൻ ശങ്കരാഭരണനാണ്. ആകയാൽ പ്രദോഷ ദിനത്തിൽ നാഗ പ്രീതി കരങ്ങളായ കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അതി വിശേഷമാണ്.

അനുഷ്ടാനങ്ങൾ 

ശനി പ്രദോഷവും ആയില്യവും ഒത്തു ചേർന്ന് വരുന്ന ഈ അപൂർവദിനത്തിൽ പകൽ പൂർണ്ണ ഉപവാസമോ ഒരിക്കൽ ഊണോ അനുഷ്ഠിക്കാം. രാവിലെ നാഗ ക്ഷേത്ര ദർശനവും സന്ധ്യക്ക് പ്രദോഷ സമയം ശിവ ക്ഷേത്ര ദർശനവും നിർബന്ധമായും അനുഷ്ടിക്കണം. ശനിവാരമാകയാൽ ശാസ്താവ്, കിരാത മൂർത്തി, ഹനുമാൻ, ഗണപതി എന്നീ മൂർത്തികളെയും ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആനി ദിവസം നാഗേന്ദ്ര ഹാരായ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശിവ പഞ്ചാക്ഷരീ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നത്  അതി വിശേഷമാണ്. 

വഴിപാടുകൾ 

നാഗങ്ങൾക്ക് നൂറും പാലും, ഇളനീർ അഭിഷേകം, ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം, ശിവന് ധാര, മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി, പ്രദോഷ പൂജ എന്നിവ നടത്തുന്നത്  ഈ ദിവസം അതീവ ഗുണകരമായിരിക്കും. പ്രദോഷ സ്തോത്രം, ശിവ താണ്ഡവ സ്തോത്രം, നാഗരാജ അഷ്ടോത്തരം, രാഹു നമസ്കാര മന്ത്രം മുതലായവ ജപിക്കുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും.

ശിവ പഞ്ചാക്ഷരീ സ്തോത്രം 

നാഗേന്ദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായ
ഭസ്മാംഗരായായ മഹേശ്വരായ
നിത്യായ ശുദ്ധായ ദിഗംബരായ
തസ്മൈ നകാരായ നമഃ ശിവായ

മന്ദാകിനീസലില ചന്ദന ചര്‍ച്ചിതായ
നന്ദീശ്വരപ്രഥമനാഥ മഹേശ്വരായ
മന്ദാരപുഷ്പ ബഹുപുഷ്പ സുപൂജിതായ
തസ്മൈ മകാരായ നമഃ ശിവായ

ശിവായ ഗൗരീവദനാരവിന്ദ
സൂര്യായ ദക്ഷാധ്വര നാശകായ
ശ്രീ നീലക്ണ്ഠായ വൃഷധ്വജായ
തസ്മൈ ശികാരായ നമഃ ശിവായ

വസിഷ്ഠകുംഭോത്ഭവ ഗൗതമാര്യ-
മുനീന്ദ്ര ദേവാര്‍‌ച്ചിത ശേഖരായ
ചന്ദ്രാര്‍ക്ക വൈശ്വാനരലോചനായ
തസ്മൈ വകാരായ നമഃ ശിവായ

യക്ഷസ്വരൂപായ ജഡാധരായ
പിനാകഹസ്തായ സനാതനായ
ദിവ്യായ ദേവായ ദിഗംബരായ
തസ്മൈ യകാരായ നമഃ ശിവായ


Click for Your Pooja