വിവാഹപൊരുത്തം- അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

വിവാഹപൊരുത്തം- അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ തൻ്റെ ജീവിതപങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ട്‌. അതിൽ പ്രധാനമാണു ജ്യോതിഷപരമായ പൊരുത്തചിന്ത. പത്തു വിധത്തിലുള്ള നക്ഷത്ര പൊരുത്തങ്ങളെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്.നക്ഷത്രപ്പൊരുത്തം കൂടാതെ ദശാസന്ധിയും പാപസാമ്യവും നോക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ദിനം ഗണം ച മഹേന്ദ്രം സ്ത്രീദീർഘം യോനിരേവച രാശി രാശ്യാധിപോ വശ്യം രജ്ജുർവേധം തഥൈവ ച’ എന്നിവയാണു പത്തു പൊരുത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ പൊരുത്തത്തിനും  പ്രത്യേകം  ഗുണഫലങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.

1.രാശിപ്പൊരുത്തം
സ്ത്രീയുടെ കൂറിൽ നിന്നു 2 ,3, 5, 6 കൂറുകളിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ അധമവും നാലാം രാശി മധ്യമവും 7 മുതൽ ശുഭവും ആണ് എന്നു പറയുന്നു. വധുവിൻ്റെ കൂറിൽ നിന്നു രണ്ടാം കൂറിൽ വരൻ്റെ കൂറ് വന്നാൽ ദ്രവ്യനാശം ഫലം. മൂന്നിന് ദുഃഖവും നാലിന് അന്യോന്യ വൈരവും അഞ്ചിന് പുത്രനാശവും ഫലം. പരസ്പരം ആറും എട്ടും ആയി വരുന്നത് ഷഷ്ഠാഷ്ടമം.  ഷഷ്ഠാഷ്ടമത്തിനു മരണ, വൈര, വിയോഗ ദോഷങ്ങളാണു പറയുന്നത്. സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ കൂറുകൾ പരസ്പരം ഏഴാം കൂറായി വരുന്നത് സമസപ്തമം എന്ന അതീവ ഗുണകരമായ പൊരുത്തം. ‘ സംപ്രീതിഃ സമസപ്തമേ’ എന്നു പ്രമാണം. 

ഷഷ്ഠാഷ്ടമ ദോഷം വന്നാലും ഈ ഒഴിവുകൾ വന്നാൽ ദോഷമില്ല. 
1. ഷഷ്ഠാഷ്ടമാണെങ്കിലും ആ രണ്ടു രാശികളുടെയും അധിപന്മാര്‍ ഒരേ ഗ്രഹം ആയാല്‍ ഈ ദോഷം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു.

2. കൂടാതെ സ്ത്രീയുടെ രാശി, ഓജരാശി ( മേടം, മിഥുനം, ചിങ്ങം , തുലാം, ധനു, കുംഭം ) യാണെങ്കില്‍ അതില്‍ നിന്നും ആറാം രാശിയിലും എട്ടാം രാശിയിലും ജനിച്ച പുരുഷന്‍ വര്‍ജ്ജ്യനല്ല. എന്നാല്‍ സ്ത്രീയുടെ രാശി യുഗ്മരാശി ( ഇടവം, കര്‍ക്കിടകം, കന്നി, വൃശ്ചികം, മകരം, മീനം ) ആണെങ്കില്‍ അതില്‍ നിന്നും ആറാം കൂറില്‍ ജനിച്ച പുരുഷനെ വര്‍ജ്ജിക്കണം. എട്ടാം രാശിയില്‍ ജനിച്ച പുരുഷന്‍ സ്വീകാര്യനുമാണ്.

ഒരേ കൂറില്‍ തന്നെ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ ജനിച്ചാല്‍ ആ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര്‍ തമ്മില്‍ വിവാഹം ആകാം. സ്ത്രീ ജനിച്ച നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ പുറകിലായിരിക്കണം പുരുഷ നക്ഷത്രം. ഇതിന് ഏകരാശിദ്വിനക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നു.


.


2.രാശ്യധിപപ്പൊരുത്തം
ദമ്പതികളുടെ ഐക്യവും സന്താനഭാഗ്യവും ഈ പൊരുത്തം പറയുന്നു. രണ്ടു പേരുടെയും രാശ്യധിപൻമാർ ഒരു ഗ്രഹമാവുകയോ തമ്മിൽഇഷ്ടഗ്രഹങ്ങളാകുകയോ ചെയ്താൽ ഈ പൊരുത്തം സംഭവിക്കും. അവർ തമ്മിൽ യോജിപ്പും മനപ്പൊരുത്തവും ഭവിക്കുന്നു.  ഈ പൊരുത്തം ദമ്പതികള്‍ക്ക് പിറക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രതിഭ, ആയുസ്സ്, ഭാഗ്യം തുടങ്ങിയവയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

3.വശ്യപ്പൊരുത്തം
‘വശ്യോ അന്യോന്യവശ്യതാ’ എന്നാണു പ്രമാണം. ഈ പൊരുത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ‌ ദമ്പതികൾക്ക് അന്യോന്യം മാനസിക ഐക്യവും പ്രേമവും  ഉണ്ടായിരിക്കും.സ്ത്രീ ജനിച്ച രാശിയുടെ വശ്യരാശിയില്‍ പുരുഷനോ, പുരുഷന്‍ ജനിച്ച രാശിയുടെ വശ്യരാശിയില്‍ സ്ത്രീയോ ജനിച്ചാല്‍ വശ്യപ്പൊരുത്തം ഉണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെ വശ്യപ്പൊരുത്തം സ്വാധീനിക്കുന്നു. അവർക്ക് പരസ്പരം കരുതലും വിശ്വാസവും ഐക്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. 

രാശി വശ്യരാശികള്‍
ഇടവം കര്‍ക്കിടകം,തുലാം
മിഥുനം കന്നി
കര്‍ക്കിടകം തുലാം
ചിങ്ങം ചിങ്ങം, വൃശ്ചികം
കന്നി മിഥുനം, മീനം
തുലാം കന്നി, മകരം
വൃശ്ചികം കര്‍ക്കിടകം
ധനു മീനം
മകരം കുംഭം, മേടം
കുംഭം മേടം
മീനം മകരം
 

4.മാഹേന്ദ്രപ്പൊരുത്തം
ഭാര്യയേയും, സന്താനങ്ങളേയും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാനുഷികവും, കായികവും, സാമ്പത്തികവുമായ കഴിവ് പുരുഷനു  പ്രദാനം ചെയ്യാന്‍ ഈ പൊരുത്തത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ഭർത്താവിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ക്രിയാത്മകമായി പെരുമാറുവാൻ ഭാര്യയ്ക്കും സാധിക്കും.


marriagematch

Click for online Marriage Match

 


5.ഗണപ്പൊരുത്തം
 27 നക്ഷത്രങ്ങളെ ദേവഗണം, അസുരഗണം, മനുഷ്യ ഗണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര്‍ ഒരേ ഗണത്തില്‍പ്പെട്ടവരാന്നെങ്കില്‍ ഉത്തമം. ദേവഗണവും, അസുരഗണവും ചേര്‍ന്നാല്‍ അധമം. ദേവഗണത്തില്‍ ജനിച്ച പുരുഷന്‍ മനുഷ്യഗണത്തില്‍ ജനിച്ച സ്ത്രീ ശുഭയാണ്. അസുരഗണത്തില്‍ ജനിച്ച പുരുഷന്, മനുഷ്യഗണ സ്ത്രീ മദ്ധ്യമയാണ്. ദേവഗണത്തില്‍ ജനിച്ച സ്ത്രീയ്ക്ക് മനുഷ്യഗണത്തില്‍ ജനിച്ച പുരുഷൻ  നിന്ദ്യനാകുന്നു. ഐശ്വര്യ പൂര്‍ണ്ണവും, സംതൃപ്തവുമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്  ഉത്തമമായ ഗണപ്പൊരുത്തം സഹായകരമാണ്. 

27 നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാന സ്വത്വ ഗുണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി 3 ഗണങ്ങള്‍ ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സത്വ ഗുണ പ്രധാനങ്ങളായ നക്ഷത്രങ്ങളെ ദേവഗണം എന്നും ,രജോഗുണ പ്രധാനങ്ങളായ നക്ഷത്രങ്ങളെ മനുഷ്യ ഗണ നക്ഷത്രങ്ങളെന്നും,തമോഗുണ പ്രധാനങ്ങളായ നക്ഷത്രങ്ങളെ അസുരഗണം എന്നും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

ദേവഗണം:

അശ്വതി
മകയിരം
പുണര്‍തം
പൂയം
അത്തം
ചോതി
അനിഴം
തിരുവോണം
രേവതി

മനുഷ്യ ഗണം:

ഭരണി
രോഹിണി
തിരുവാതിര
പൂരം
പൂരാടം
പൂരൂരുട്ടാതി
ഉത്രം
ഉത്രാടം
ഉതൃട്ടാതി

അസുരഗണം:

കാര്‍ത്തിക
ആയില്യം
മകം
ചിത്തിര
വിശാഖം
കേട്ട
മൂലം
അവിട്ടം
ചതയം


Click for your Pooja


6.ദിനപ്പൊരുത്തം
ദിനമായുഷ്യമാരോഗ്യം എന്നാണു പ്രമാണം. ദിനപ്പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ‌ ദമ്പതികൾക്ക് ആയുരാരോഗ്യം ഭവിക്കും. സ്ത്രീ ജനിച്ച നക്ഷത്രത്തില്‍ നിന്ന് 3, 5, 7, 12, 14, 16, 21, 23, 25 ഈ നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് പുരുഷന്‍റെ ജന്മ നക്ഷത്രമെങ്കില്‍ ദിനപ്പൊരുത്തം ഇല്ല. അശുഭമാണന്നര്‍ത്‌ഥം. എന്നാല്‍ 7, 16, 25 എന്നീ നാളുകള്‍ക്ക് മഹേന്ദ്രപ്പൊരുത്തമെന്ന ഗുണമുള്ളതുകൊണ്ടു അവയെ അത്ര ദോഷമായി കരുതേണ്ടതില്ല. സ്ത്രീ ജനിച്ചത് നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ ഏതു പാദത്തിലാണോ, അതു മുതല്‍ 88 മത്തെ നക്ഷത്രപാദത്തില്‍ ജനിച്ച പുരുഷനേയും, സ്ത്രീ ജനിച്ച നക്ഷത്ര പാദത്തില്‍ നേരെ പിറകിലുള്ള നക്ഷത്രപാദത്തില്‍ ( 108-ആം കാല്‍ ) ജനിച്ച പുരുഷനേയും വർജിക്കണം.
7.സ്ത്രീദീർഘപ്പൊരുത്തം
സ്ത്രീദീർഘാൽ സർവസമ്പദഃ എന്നാണു ചൊല്ല്. സ്ത്രീദീർഘപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ‌ എല്ലാ സമ്പത്തും ഉണ്ടാകും. സ്ത്രീജന്മതോതിദൂരസ്ഥം പുംജന്മർഷം ശുഭാവഹം എന്നാണു പ്രമാണം. പുരുഷജന്മനക്ഷത്രം സ്ത്രീയുടെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന്‌ ഏറ്റവും അകലെയായിരിക്കുന്നതാണു നല്ലത്.‌ സ്ത്രീദീർഘപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദമ്പതികൾക്കു സർവവിധ സമ്പൽസമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും.

8.യോനിപ്പൊരുത്തം
ഈ പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ‌ ദമ്പതികൾക്ക്‌ അന്യോന്യസ്നേഹവും ഐക്യവും ഉണ്ടാകും. 27 നക്ഷത്രങ്ങളെ പുരുഷ യോനി, സ്ത്രീ യോനി എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുരുഷ യോനിയില്‍ ജനിച്ച പുരുഷന് സ്ത്രീ യോനിയില്‍ ജനിച്ച സ്ത്രീ ഉത്തമം. ഇരുവരും സ്ത്രീ യോനിയില്‍ മദ്ധ്യമം. രണ്ടുപേരും പുരുഷ യോനിയില്‍ ജനിച്ചവരാണങ്കില്‍ ദോഷമാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര്‍ വിരുദ്ധ യോനിയില്‍ ജനിച്ചവരെങ്കില്‍ അതി കഷ്ടമാണ്. യോനിപ്പൊരുത്തത്തിന്‍റെ അഭാവം മുലം അസംതൃപ്തി, സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ദുരിതങ്ങള്‍, തുടങ്ങിയ അസുഖകരമായ അവസ്ഥകള്‍ക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്നതാണ്.

പുരുഷയോനി നക്ഷത്രങ്ങള്‍
അശ്വതി, ഭരണി, പൂയ്യം, ആയില്യം, മകം, ഉത്രം, ചോതി, വിശാഖം, തൃക്കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, പുരുരുട്ടാതി.

സ്ത്രീയോനി നക്ഷത്രങ്ങള്‍
കാര്‍ത്തിക, രോഹിണി, മകയിര്യം, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം, പൂരം, അത്തം, ചിത്തിര, അനിഴം, അവിട്ടം, ചതയം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി.

9.രജ്ജുപ്പൊരുത്തം
രജ്ജുദോഷമില്ലാതെ പൊരുത്തം ഉത്തമമായി വന്നാൽ‌ മംഗല്യവൃദ്ധിയും സന്താനഗുണവും ഉണ്ടാകും. 27 നക്ഷത്രങ്ങളെ മുന്ന് വിഭാഗമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതില്‍ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ഒരേ രജ്ജുവില്‍ വരുന്നത് ദോഷമാണ്. അതില്‍ തന്നെ മദ്ധ്യമ രജ്ജു വര്‍ജ്ജ്യമാണ്‌. മറ്റു പൊരുത്തങ്ങള്‍ ഉത്തമമെങ്കില്‍ പ്രഥമരജ്ജുവും, അന്ത്യരജ്ജുവും അത്ര ദോഷമായി കരുത്താനില്ല.

10.വേധപ്പൊരുത്തം
വേധം സംഭവിച്ചാൽ ബന്ധത്തിൽ രോഗം, വൈരം, വേർപാട്‌ തുടങ്ങിയ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ ഫലം. സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നു സന്തോഷകരമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും.പരസ്പരം വേധദോഷമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ വിവാഹം വര്‍ജ്ജ്യമാണ്. വേധദോഷം ഭവിച്ചാല്‍ ഭാര്യയ്ക്കും, ഭര്‍ത്താവിനും കുടുംബത്തിനു തന്നെയും ദോഷം  ഭവിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ഇപ്പറഞ്ഞ പത്തു പൊരുത്തങ്ങൾക്കുമപ്പുറം മനപ്പൊരുത്തത്തിനും  ജ്യോതിഷം വളരെ പ്രാധാന്യം കൽപിച്ചിട്ടുണ്ട്.