Articles

രാമായണമാസ പാരായണം ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം -13.8.18

ramayana26-featured-300x200
മേഘനാദവധം രാഘവന്മാരും മഹാകപിവീരരും ശോകമകന്നു തെളിഞ്ഞു വാഴും‌വിധൌ മര്‍ക്കടനായകന്മാരോടു ചൊല്ലിനാ- നര്‍ക്കതനയനുമംഗദനും തദാ: ‘നില്‍ക്കരുതാരും പുറത്തിനി വാനര- രൊക്കെക്കടക്ക മുറിക്ക മതിലുകള്‍‌. വയ്ക്ക ഗൃഹങ്ങളിലൊക്കവേ കൊള്ളിയും വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ മുറിക്ക തെരുതെരെ. കൂപതടാകങ്ങള്‍തൂര്‍ക്ക കിടങ്ങുകള്‍‌ ഗോപുരദ്വാരാവധി നിരത്തീടുക.
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം ഇരുപത്തിയേഴാം ദിവസം -12.10.2018

hanuman- maritwamala
ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ വിജയം മക്കളും തമ്പിമാരും മരുമക്കളു- മുള്‍ക്കരുത്തേറും പടനായകന്മാരും മന്ത്രികളും മരിച്ചീടിനാരേറ്റവ- രെന്തിനി നല്ലതു ശങ്കര! ദൈവമേ!’ ഇത്ഥം വിലാപിച്ച നേരത്തു ചെന്നിന്ദ്ര- ജിത്തും നമസ്കരിച്ചീടിനാന്‍ താതനെ ‘ഖേദമുണ്ടാകരുതേതുമേ മാനസേ താതനു ഞാനിഹ ജീവിച്ചിരിക്കവേ ശത്രുക്കളെക്കൊലചെയ്തു വരുന്നതു- ണ്ടത്തലും
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം ഇരുപത്തിയാറാം ദിവസം (11.08.18)

1
രാവണന്റെ പടപ്പുറപ്പാട് ‘ആരേയും പോരിന്നയയ്ക്കുന്നതില്ലിനി നേരെ പൊരുതുജയിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ. നമ്മോടുകൂടെയുള്ളോര്‍ പോന്നീടുക നമ്മുടെ തേരുംവരുത്തുകെന്നാ’നവന്‍ വെണ്മതിപോലെ കുടയും പിടിപ്പിച്ചു പൊന്മയമായൊരു തേരില്‍ക്കരേറിനാന്‍ ആലവട്ടങ്ങളും വെണ്‍ചാമരങ്ങളും നീലത്തഴകളും മുത്തുക്കുടകളും ആയിരം വാജികളെക്കൊണ്ടുപൂട്ടിയ വായുവേഗം
Read more

രാമായണ മാസ പാരായണം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസം 10.08.2018

ramayana7
രാവണശുകസംവാദം പംക്തിമുഖനുമവനോടു ചോദിച്ചാ- ‘നെന്തു നീവൈകുവാന്‍ കാരണം ചൊല്‍കെടൊ! വാനരേന്ദ്രന്മാരറിഞ്ഞു പിടിച്ചഭി- മാനവിരോധം വരുത്തിയതാരൊ? തവ ക്ഷീണഭാവം കലര്‍ന്നീടുവാന്‍ കാരണം മാനസേ ഖേദം കളഞ്ഞു ചൊല്ലീടെടോ.’ രാത്രിഞ്ചരേന്ദ്രോക്തി കേട്ടു ശുകന്‍ പര- മാര്‍ത്ഥം ദശാനനനോടൂ ചൊല്ലീടിനാ‍ന്‍: ‘രാക്ഷസരാജപ്രവര! ജയ ജയ!
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം ഇരുപത്തി നാലാം ദിവസം – 09.08.2018

ramaa
വിഭീഷണന്‍ ശ്രീരാമസന്നിധിയില്‍ രാവണന്‍‌തന്‍നിയോഗേന വിഭീഷണന്‍ ദേവദേവേശപാദാബ്ജസേവാര്‍ത്ഥമായ് ശോകം വിനാ നാലമാത്യരുമായുട- നാകാശമാര്‍ഗ്ഗേ ഗമിച്ചാനതിദ്രുതം ശ്രീരാമദേവനിരുന്നരുളുന്നതിന്‍ നേരേ മുകളില്‍‌നിന്നുച്ചൈസ്തരമവന്‍ വ്യക്തവര്‍ണ്ണേനചൊല്ലീടിനാനെത്രയും ഭക്തിവിനയവിശുദ്ധമതിസ്ഫുടം: ‘രാമ! രമാരമണ! ത്രിലോകീപതേ! സ്വാമിന്‍ജയ
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസം – 07.08.2018

ramayana7
നിജതനയ വചനമിതി കേട്ടു ദശാനനന്‍ നില്‍ക്കും പ്രഹസ്തനോടോര്‍ത്തു ചൊല്ലീടിനാന്‍: ഇവനിവിടെ വരുവതിനു കാരണമെന്തെന്നു- മെങ്ങു നിന്നത്ര വരുന്നതെന്നുള്ളതും ഉപവനവുമനിശമതു കാക്കുന്നവരെയു- മൂക്കോടെ മറ്റുള്ള നക്തഞ്ചരരെയും ത്വരിതമതി ബലമൊടു തകര്‍ത്തു പൊടിച്ചതും തൂമയോടാരുടെ ദൂതനെന്നുള്ളതും ഇവനൊടിനി വിരവിനൊടു ചോദിക്ക നീയെന്നു-
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം ഇരുപത്തിയൊന്നാം ദിവസം (06.08.2018)

ramayana21-1
രാവണന്റെ പുറപ്പാട് ഇതിപലവുമക തളിരിലോര്‍ത്തു കപിവര നിത്തിരി നേരമിരിക്കും ദശാന്തരേ അസുരകുലവര നിലയനത്തിന്‍ പുറത്തുനി- ന്നാശു ചില ഘോഷശബ്ദങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കായി കിമിദമിതി സപദി കിസലയച നിലീനനാ- യ്ക്കീടവദ്ദേഹം മറച്ചു മരുവിനാന്‍ വിബുധകുലരിപു ദശമുഖന്‍ വരവെത്രയും വിസ്മയത്തോടു കണ്ടു കപികുഞ്ജരന്‍ അസുരസുര നിശിചരവര‍ാംഗനാ വൃന്ദവു-
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം ഇരുപതാം ദിവസം – 05.08.2018

hanuman to lanka
സുന്ദരകാണ്ഡം ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ അവിഘ്നമസ്തു സകലശുകകുല വിമലതിലകിത കളേബരേ! സാരസ്യപീയൂഷ സാരസര്‍വ്വസ്വമേ കഥയ മമ കഥയ മമ കഥകളതിസാദരം കാകുല്‍‌സ്ഥലീലകള്‍ കേട്ടാല്‍ മതിവരാ കിളിമകളൊടതിസരസമിതി രഘുകുലാധിപന്‍ കീര്‍ത്തി കേട്ടീടുവാന്‍ ചോദിച്ചനന്തരം കളമൊഴിയുമഴകിനൊടു തൊഴുതുചൊല്ലീടിനാള്‍ കാരുണ്യമൂര്‍ത്തിയെച്ചിന്തിച്ചു മാനസേ
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം പത്തൊന്‍പതാം ദിവസം (04.08.2018)

0_KZIqOChm8QRxWXeh
സമ്പാതിവാക്യം അപ്പോള്‍ മഹേന്ദ്രാചലേന്ദ്രഗുഹാന്തരാല്‍ ഗൃദ്ധ്രം പുറത്തു പതുക്കെപ്പുറപ്പെട്ടു വൃദ്ധനായുള്ളോരു ഗൃദ്ധ്രപ്രവരനും പൃത്ഥ്വീധരപ്രവരോത്തുംഗരൂപനായ്‌ ദൃഷ്ട്വാ പരക്കെക്കിടക്കും കപികളെ തുഷ്ട്യാ പറഞ്ഞിതു ഗൃദ്ധ്രകുലാധിപന്‍ ‘പക്ഷമില്ലാതോരെനിയ്ക്കു ദൈവം ബഹു- ഭക്ഷണം തന്നതു ഭാഗ്യമല്ലോ ബലാല്‍ മുമ്പില്‍ മുമ്പില്‍
Read more

രാമായണ മാസ പാരായണം പതിനെട്ടാം ദിവസം (03.08.2018)

09b241c4e548f4eb9a7aa031792245e6--india-art-hindu-deities
സീതാന്വേഷണം ഭക്തിപരവശനായ സുഗ്രീവനും ഭക്തപ്രിയനോടുണര്‍ത്തിച്ചിതന്നേരം ‘വന്നു നില്‍ക്കുന്ന കപികുലത്തെക്കനി- ഞ്ഞൊന്നു തൃക്കണ്‍പാര്‍ത്തരുളേണമാദരാല്‍ തൃക്കാല്‍ക്കല്‍ വേലചെയ്തീടുവാന്‍ തക്കോരു മര്‍ക്കടവീരരിക്കാണായതൊക്കവേ നാനാകുലാചലസംഭവന്മാരിവര്‍ നാനാസരിദ്ദ്വീപശൈലനിവാസികള്‍ പര്‍വ്വതതുല്യശരീരികളേവരു-
Read more