Articles

രാമായണമാസ പാരായണം പതിനാറാം ദിവസം

baalisugreev-storysize_647_101515101026
ബാലിവധം വൃത്രാരിപുത്രനെ യുദ്ധത്തിനായ്ക്കൊണ്ടു മിത്രാത്മജന്‍ വിളിച്ചീടിനാന്‍ പിന്നെയും. ക്രൂദ്ധനായ്‌ നിന്നു കിഷ്കിന്ധാപുരദ്വാരി കൃത്വാ മഹാസിംഹനാദം രവിസുതന്‍ ബദ്ധരോഷം വിളിക്കുന്ന നാദം തദാ ശ്രുത്വാതിവിസ്മിതനായോരു ബാലിയും ബദ്ധ്വാ പരികരം യുദ്ധായ സത്വരം ബദ്ധവൈരം പുറപ്പെട്ടോരുനേരത്തു ഭര്‍ത്തുരഗ്രേ ചെന്നു
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം പതിനഞ്ചാം ദിവസം – 31.07.2018

sugreeva sakhya
കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം ഹരിഃ ശ്രീഗണപതയേ നമഃ അവിഘ്നമസ്തു ശാരികപ്പൈതലേ! ചാരുശീലേ! വരി- കാരോമലേ! കഥാശേഷവും ചൊല്ലു നീ. ചൊല്ലുവനെങ്കിലനംഗാരി ശങ്കരന്‍ വല്ലഭയോടരുള്‍ചെയ്ത പ്രകാരങ്ങള്‍. കല്യാണശീലന്‍ ദശരഥസൂനു കൗ- സല്യാതനയനവരജന്‍തന്നോടും പമ്പാസരസ്തടം ലോകമനോഹരം സംപ്രാപ്യ വിസ്‌മയംപൂണ്ടരുളീടിനാന്‍. ക്രോശമാത്രം വിശാലം വിശദാമൃതം
Read more

രാമായണ മാസപാരായണം പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം

ramayana-story-behind-lord-rama
ജടായുസംഗമം ശ്രുത്വൈതല്‍സ്തോത്രസാരമഗസ്ത്യ‍സുഭാഷിതം തത്വാര്‍ത്ഥസമന്വിതം രാഘവന്‍ തിരുവടി ബാണചാപാദികളും തത്രൈവ നിക്ഷേപിച്ചു വീണുടന്‍ നമസ്‌കരിച്ചഗസ്ത്യ‍പാദ‍ാംബുജം യാത്രയുമയപ്പിച്ചു സുമിത്രാത്മജനോടും പ്രീത്യാ ജാനകിയോടുമെഴുന്നളളിടുന്നേരം, അദ്രിശൃംഗാഭം തത്ര പദ്ധതിമദ്ധ്യേ കണ്ടു പത്രിസത്തമനാകും വൃദ്ധന‍ാം ജടായുഷം എത്രയും
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം പതിനൊന്നാം ദിവസം (27.07.2018)

cover
ആരണ്യകാണ്ഡം  ബാലികേ! ശുകകുലമൌലിമാലികേ! ഗുണ- ശാലിനി! ചാരുശീലേ! ചൊല്ലീടു മടിയാതെ നീലനീരദനിഭന്‍ നിര്‍മ്മലന്‍ നിരഞ്ജനന്‍ നീലനീരജദലലോചനന്‍ നാരായണന്‍ നീലലോഹിതസേവ്യന്‍ നിഷ്‌കളന്‍ നിത്യന്‍ പരന്‍ കാലദേശാനുരൂപന്‍ കാരുണ്യനിലയനന്‍ പാലനപരായണന്‍ പരമാത്മാവുതന്റെ ലീലകള്‍ കേട്ടാല്‍ മതിയാകയില്ലൊരിക്കലും. ശ്രീരാമചരിതങ്ങളതിലും
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം പത്താം ദിവസം (26.07.2018)

09
ഭരതന്റെ വനയാത്ര ‘ചിത്തേ നിനക്കിതു തോന്നിയതത്ഭുത- മുത്തമന്മാരിലത്യുത്തമനല്ല്ലോ നീ.’ സാധുക്കളേവം പുകഴ്ത്തുന്ന നേര- മാദിത്യദേവനുദിച്ചു, ഭരതനും ശത്രുഘ്നനോടു കൂടെപ്പുറപ്പെട്ടിതു; തത്ര സുമന്ത്രനിയോഗേന സൈന്യവും സത്വരം രാമനെക്കാണാന്‍ നടന്നിതു ചിത്തേ നിറഞ്ഞു വഴിഞ്ഞ മോദത്തോടും രാജദാരങ്ങള്‍ കൌസല്യാദികള്‍ തദാ
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം ഒന്‍പതാം ദിവസം – 25.07.2018

rama_3
വാല്മീകിയുടെ ആത്മകഥ കര്‍ണാമൃതം തവ നാമമാഹാത്മ്യമോ വര്‍ണിപ്പതിനാര്‍ക്കുമാവതുമല്ലല്ലൊ. ചിന്മയനായ നിന് നാമ മഹിമയാല് ബ്രഹ്മമുനിയായ് ചമഞ്ഞതു ഞാനെടോ. ദുര്‍മ്മതി ഞാന് കിരാതന് മാരുമായ് പുരാ നിര്‍മ്മദിയാദങ്ങള് ചെയ്തേന്‍ പലതരം ജന്മമാത്ര ദ്വിജത്വം മുന്നമുള്ളതും ബ്രഹ്മകര്‍മ്മങ്ങളുമൊക്കെ വെടിഞ്ഞു ഞാന്‍ ശൂദ്രസമാചാര തല്പരനായൊരു
Read more

രാമായണ മാസ പാരായണം എട്ടാം ദിവസം – 24.07.2018

main-qimg-4db93a095474956fd532905f866a1ea7-c
വനയാത്ര രാഘവന്‍ താതഗേഹം പ്രവേശിച്ചുടന്‍ വ്യാകുലഹീനം വണങ്ങിയരുള്‍ ചെയ്തു കൈകേയിയാകിയ മാതാവു തന്നോടു “ശോകം കളഞ്ഞാലുമമ്മേ! മനസി തേ സൌമിത്രിയും ജനകാത്മജയും ഞാനും സൌമുഖ്യമാര്‍ന്നു പോവാനായ് പുറപ്പെട്ടു ഖേദമകലെക്കളഞ്ഞിനി ഞങ്ങളെ താതന്നജ്ഞാപിക്ക വേണ്ടതു വൈകാതെ” ഇഷ്ടവാക്യം കേട്ടു കൈകേയി സാദരം പെട്ടെന്നെഴുന്നേറ്റിരുന്നു
Read more

രാമായണ മാസ പാരായണം ഏഴാം ദിവസം (23.07.2018)

Vector design of Indian God Rama with Laxman and Sita for Dussehra festival celebration in India
ലക്ഷ്മണോപദേശം വത്സ! സൌമിത്രേ! കുമാര! നീ കേള്‍ക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകള്‍ നിന്നുടെ തത്ത്വമറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നിതു മുന്നമേ ഞാനെടോ, നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാര്‍ക്കുമെന്നുള്ളതും നിന്നാലസാദ്ധ്യമായില്ലൊരു കര്‍മ്മവും നിര്‍ണ്ണയമെങ്കിലുമൊന്നിതു കേള്‍ക്ക നീ
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം ആറാം ദിവസം (22.07.2018)

589600-shri-rama-lakshmana
സത്യസന്ധന്‍ നൃപവീരന്‍ ദശരഥന്‍പുത്രാഭിഷേകം കഴിച്ചീടുമെന്നുമേകേകയപുത്രീവശഗതനാകയാ-ലാകുലമുള്ളില്‍ വളരുന്നിതേറ്റവുംദുര്‍ഗേ! ഭഗവതി! ദുഷ്കൃതനാശിനി!ദുര്‍ഗതി നീക്കിത്തുണച്ചീടുമംബികേ!കാമുകനല്ലോ നൃപതി ദശരഥന്‍കാമിനി കൈകേയി ചിത്തമെന്തീശ്വരാ!നല്ലവണ്ണം വരുത്തേണ”മെന്നിങ്ങനെചൊല്ലി വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നതു നേരം. അഭിഷേകവിഘ്നം
Read more

രാമായണമാസ പാരായണം അഞ്ചാം ദിവസം 21.07.2018

rama4
അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം  ഹരിഃ ശ്രീഗണപതയേ നമഃ അവിഘ്നമസ്തുതാര്‍മകള്‍ക്കന്‍പുള്ള തത്തേ വരികെടൊതാമസശീലമകറ്റേണമാശു നീദാമോദരന്‍ ചരിതാമൃതമിന്നിയുംആമോദമുള്‍ക്കൊണ്ടു ചൊല്ലൂ സരസമായ്‌.എങ്കിലോ കേള്‍പ്പിന്‍ ചുരുക്കി ഞാന്‍ ചൊല്ലുവന്‍പങ്കമെല്ലാമകലും പല ജാതിയുംസങ്കടമേതും വരികയുമില്ലല്ലോപങ്കജനേത്രന്‍ കഥകള്‍ കേട്ടീടിനാല്‍.ഭാര്‍ഗ്ഗവിയാകിയ
Read more