രണ്ടു നെയ്‌വിളക്കും മാതളവും വഴിപാട്

രണ്ടു നെയ്‌വിളക്കും മാതളവും വഴിപാട്

മനുഷ്യന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് അവനോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും അര്‍ഹവും അനര്‍ഹവും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുക മനുഷ്യന്റെ സഹജമായ വാസനയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും ദൈവത്തെ കൂട്ട് പിടിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്.  വളരെ പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് അര്‍ഹമായ കാര്യങ്ങള്‍ അനുഭവത്തില്‍ വരുന്നില്ല
Read more