വിദേശ തൊഴില്‍യോഗം

വിദേശ തൊഴില്‍യോഗം

ഒരു ജാതകത്തില്‍ വിദേശ യാത്രയ്ക്കോ വിദേശ തൊഴിലിനോ  യോഗമുണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാന്‍ പല മാര്‍ഗങ്ങളും ജ്യോതിഷ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതിനു മുന്പായി വിദേശം കൊണ്ട്…

ദശാവതാര സ്തോത്രങ്ങളും ഫലശ്രുതിയും

ദശാവതാര സ്തോത്രങ്ങളും ഫലശ്രുതിയും

മത്സ്യം – വിദ്യാലബ്ധി,കാര്യസാധ്യം വേദോദ്ധാര വിചാരമതേ സോമക ദാനവ സംഹാരതെമീനാകാര ശരീര നമേ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാം   കൂര്‍മം – ഗൃഹലാഭം,വിഘ്ന നിവാരണം മന്ദരാചല…

error: Content is protected !!