പെരിഡോട്ട് ധരിക്കാം ജീവിത വിജയം നേടാം
Gemstones

പെരിഡോട്ട് ധരിക്കാം ജീവിത വിജയം നേടാം

ഭാരതീയ രത്ന ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ബുധന്റെ രത്നമാണ് മരതകം. മരതകം അല്പം വിലയേറിയ രത്നമാകയാല്‍ പലര്‍ക്കും ധരിക്കുവാന്‍ സാധിച്ചെന്നു വരില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഉപ രത്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്.…

നവരത്നങ്ങൾക്ക് പകരം ഉപരത്നങ്ങൾ
Gemstones

നവരത്നങ്ങൾക്ക് പകരം ഉപരത്നങ്ങൾ

നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന പലവിധ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും രത്നധാരണം ഒരു പരിഹാരമാര്‍ഗമാണ്. മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടി അലയാതെ വളരെ എളുപ്പമായ രത്നധാരണം പതിവാക്കിയാൽ പലവിധ…

error: Content is protected !!