നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

Share this Post

13.06.2021 (1196 ഇടവം 30 ഞായർ)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും:

കാര്യ വിജയം, അംഗീകാരം, അനുകൂല അനുഭവങ്ങള്‍ . ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതല്‍ പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

കാര്യ ക്ലേശം, അസന്തുഷ്ടി, പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങള്‍ . പകല്‍ 12 മണി മുതല്‍ കാര്യവിജയം, ഇഷ്ടാനുഭവങ്ങള്‍, മാനസിക സംതൃപ്തി.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

പ്രവര്‍ത്തന വിജയം, ആഗ്രഹ സാഫല്യം സന്തോഷം മുതലായവ അനുഭവമാകും. മധ്യാഹ്ന ശേഷം ക്ലേശ അനുഭവങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാം.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും):

യാത്രാക്ലേശം, പ്രവര്‍ത്തന മാന്ദ്യം, അധിക വ്യയം . പകല്‍ 12 മണി മുതല്‍ കാര്യസാധ്യം, ആഗ്രഹ സാഫല്യം, കുടുംബ സുഖം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

ഇഷ്ടാനുഭവങ്ങള്‍, കാര്യ ഗുണം, കുടുംബ സുഖം . മധ്യാഹ്ന ശേഷം പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും):

കാര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. യാത്രകള്‍ സഫലങ്ങളാകും. ശത്രുക്കള്‍ പിണക്കം മറന്ന് അടുത്തു വരും. 

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

പ്രവര്‍ത്തന മാന്ദ്യം, കാര്യവൈഷമ്യം അസന്തുഷ്ടി. പകല്‍ 12 മണി മുതല്‍ ഇഷ്ടാനുഭവങ്ങള്‍, മനോ സുഖം, ഉല്ലാസ അനുഭവങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും):

പ്രതീക്ഷിച്ച സഹായങ്ങള്‍ സമയത്ത് ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ കരുതലോടെ ആകുന്നതു നല്ലത്.

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

ആഗ്രഹ സാധ്യം, തൊഴില്‍ നേട്ടം, വ്യാപാര ലാഭം. മദ്ധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞാല്‍ തടസ്സ അനുഭവങ്ങള്‍ വരാം.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

പ്രവര്‍ത്തന നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബ സുഖം, മാനസിക സുഖം എന്നിവയ്ക്കും സാധ്യത. സാമ്പത്തിക ക്ലേശം കുറയും.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

കാര്യ വിഘ്നം, അമിത അധ്വാനം, ആരോഗ്യ ക്ലേശം. മദ്ധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞാല്‍ കാര്യ വിജയം, ധന ലാഭം, ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങള്‍ എന്നിവ വരാം. 

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും):

അമിത അധ്വാനം, തൊഴില്‍ അസംതൃപ്തി മുതലായവ വരാം. കലഹ സാധ്യത ഉള്ളതിനാല്‍ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കുക.


Share this Post
Focus Predictions