നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ? നാളത്തെ ദിവസഫലംഅറിയാം..

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ? നാളത്തെ ദിവസഫലംഅറിയാം..

Share this Post

24.04.2024 (1199  മേടം 11 ബുധന്‍)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും)

സാമ്പത്തിക ലാഭം, തൊഴില്‍ അംഗീകാരം, ഇഷ്ടാനുഭവങ്ങള്‍ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാപാരത്തില്‍ ലാഭം വര്‍ധിക്കും.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും)

അപ്രതീക്ഷിത അംഗീകാരം, ധന നേട്ടം, മന സന്തോഷം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പല തടസങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

സാമ്പത്തികമായി ചില വൈഷമ്യങ്ങള്‍ വരാവുന്നതാണ്. സുഹൃത്ത് സഹായം പല കാര്യങ്ങളിലും നിര്‍ണായകമായി ഭവിക്കും.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും):

കുടുംബപരമായി അല്പം വൈഷമ്യങ്ങള്‍ വരാവുന്ന ദിവസമാണ്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണം.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

തൊഴില്‍ നേട്ടം, സുഹൃത്ത് സഹായം, സാമുദായിക അംഗീകാരം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബാനുഭവങ്ങള്‍ സന്തോഷകരമാകും.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും):

അധ്വാന ഭാരവും ചിന്താക്കുഴപ്പവും  വരാവുന്ന ദിനമാണ്. പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ മറ്റൊരുദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ ഉചിതമായിരിക്കും.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

സന്തോഷവും പ്രവര്‍ത്തന ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ദിനമാണ്. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായെന്നു വരാം.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും):

ചിന്താക്കുഴപ്പം മൂലം തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട്‌ വരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. മുതിര്‍ന്നവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ ദുരഭിമാനം വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല.

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

മനോസുഖം, ധന ലാഭം, ഇഷ്ടഭക്ഷണം. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തടസ്സം കൂടാതെ നടക്കും.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

വ്യക്തി ബന്ധങ്ങള്‍ ഊഷ്മളമാകും. കുടുംബപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റാന്‍ കഴിയും.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

സാമ്പത്തിക ക്ലേശം, കുടുംബ വൈഷമ്യം എന്നിവ വരാവുന്ന ദിനമാണ്. ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിജയത്തിലെത്തും.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും):

വിവാദ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ നിന്നും കഴിവതും ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കുക. പൂര്‍ണ്ണ ബോധ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് നാളെ ഗുണകരമാകില്ല.

പശുപത്യഷ്ടകം (പശുപതി അഷ്ടകം) IIPASHUPATI ASHTAKAMII

Post Module #1

തൈപ്പൂയം ജനുവരി 26  വെള്ളിയാഴ്ച. ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ സർവ്വാനുഗ്രഹം..!

തൈപ്പൂയം ജനുവരി 26 വെള്ളിയാഴ്ച. ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ സർവ്വാനുഗ്രഹം..!

rootJanuary 20, 20244 min read
Share this Post

മകരമാസത്തിലെ (തമിഴ് പഞ്ചാംഗ പ്രകാരം തൈ മാസം) പൂയം നാളാണ്‌ തൈപ്പൂയമായി ഹിന്ദുക്കള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നത്‌. ഈ വർഷത്തെ തൈപ്പൂയം 2024 ജനുവരി മാസം 26 വെള്ളിയാകുന്നു. താരകാസുരന്‍റെ…


Share this Post

Share this Post
Focus Predictions