നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

Share this Post

28.10.2021 (1197 തുലാം 12 വ്യാഴം)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും:

പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം നിറവേറ്റുവാന്‍ പ്രയാസമാകും. പ്രതീക്ഷിച്ച സഹായങ്ങള്‍ക്ക് ഭംഗം വരാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

കാര്യ വിജയം, അംഗീകാരം, ഇഷ്ട ഭക്ഷണം മുതലായവ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ദിവസം. ഇഷ്ട ജനങ്ങളുമായി ഒത്തുചേര്‍ന്ന് സമയം ചിലവഴിക്കാന്‍ കഴിയും.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

നിസ്സാര കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സ് കലുഷമാകാന്‍ ഇടയുണ്ട്. പ്രാര്‍ത്ഥനകളിലൂടെ മാനസിക സൗഖ്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും):

മനസ്സില്‍ ശുഭ ചിന്തകള്‍ നിറയും. ധനപരമായും കുടുംബപരമായും ഗുണകരമായ അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

അമിത യാത്ര മൂലം ആരോഗ്യ ക്ലേശം വരാന്‍ ഇടയുണ്ട്. കാര്യ തടസം, ഉദര വൈഷമ്യം എന്നിവയും കരുതണം.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും):

യാത്രകള്‍ സഫലങ്ങളാകും. ഇഷ്ട ജനങ്ങളുമായി സമയം ചിലവഴിക്കാന്‍ കഴിയും. ഉല്ലാസം, മന സന്തോഷം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം കാര്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുവാന്‍ കഴിയും. വിജയകരമായി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതില്‍ അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും):

നഷ്ട സാധ്യതയുള്ള കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന് മുന്‍പ് രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കുക. യാത്രാ വേളകളില്‍ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുക.

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

അധ്വാനത്തിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാത്തതില്‍ അസന്തുഷ്ടി തോന്നാന്‍ ഇടയുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച വിധത്തില്‍ അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയും. കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമാകും.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

സന്തോഷപ്രദമായ അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ദിവസമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും):

അകാരണ വിഷാദം പ്രവര്‍ത്തന ശേഷിയെ ബാധിക്കാതെ നോക്കണം. ഈശ്വരാരാധനയും പ്രാര്‍ത്ഥനകളും അങ്ങേയറ്റം പ്രയോജനം ചെയ്യും. 


Share this Post
Focus Predictions