നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

Share this Post

08.02.2023 (1198 മകരം 25 ബുധൻ)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും)

തൊഴില്‍ വൈഷമ്യം, അബദ്ധം, ചിന്താക്കുഴപ്പം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത. ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങളില്‍ ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെടണം.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും)

അമിത അധ്വാനം, അമിത വ്യയം, ശത്രു ശല്യം എന്നിവ വരാം. ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതികൂലമാകാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

കാര്യലാഭം,കുടുംബസുഖം,അംഗീകാരലബ്ധി, ധന നേട്ടം എന്നിവയ്ക്ക് യോഗമുള്ള ദിവസം. മന സന്തോഷത്തിനു കാരണമാകുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കും.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും):

ധന തടസ്സം, തൊഴില്‍ ക്ലേശം,അമിത വ്യയം. സായാഹ്ന ശേഷം കാര്യങ്ങള്‍ കുറേശെ അനുകൂലമാകും

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

ഇഷ്ടാനുഭവങ്ങള്‍, വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധി എന്നിവ ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കള്‍, ബന്ധുജനങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ അനുകൂലമായി പെരുമാറും.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും):

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മാന്ദ്യം വരാം. അധ്വാന ഭാരവും മന സമ്മര്‍ദ്ദവും വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

മനസ്സിന് സന്തോഷം നല്‍കുന്ന അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അസാധ്യമെന്നു തോന്നിയ കാര്യങ്ങള്‍ പോലും അനുകൂലമായി വരും..

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും):

കാര്യവിജയം, സുഖാനുഭവങ്ങള്‍, കുടുംബസുഖം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത. സ്ത്രീകളില്‍ നിന്നും സഹായം സിദ്ധിക്കും.

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

കാര്യവിഘ്നം, അവിചാരിത മനക്ലേശം എന്നിവ വരാം. സായാഹ്നശേഷം ആനുകൂല്യം വര്‍ധിക്കും.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

അധ്വാന ഭാരം, ഉത്തര വാദിത്തം എന്നിവ വര്‍ധിക്കും. ആശയ വിനിമയത്തില്‍ അപാകതകള്‍ വരാതെ നോക്കണം.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ആഗ്രഹിക്കും പ്രകാരം പല കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുവാന്‍ കഴിയും. അപ്രതീക്ഷിതമായി നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയും.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും):

കാര്യനേട്ടം, വ്യാപാര ലാഭം മുതലായവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ സംജാതമാകും.

Post Module #1

മനോബലവും ഓർമ്മശക്തിയും വർദ്ധിക്കാൻ ഈ മന്ത്രം സഹായിക്കും..

മനോബലവും ഓർമ്മശക്തിയും വർദ്ധിക്കാൻ ഈ മന്ത്രം സഹായിക്കും..

rootFebruary 7, 20232 min read
Share this Post

ഗായത്രി മാഹാത്മ്യം “ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ:തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യംഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹിധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്” സര്‍വ്വവ്യാപിയും സര്‍വ്വശക്തനും അന്ധകാരനാശകനുമായ സവിതാവിന്റെ അഥവാ സൂര്യന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവ്യജ്യോതിസ്സിനെ ഞങ്ങള്‍ ധ്യാനിക്കുന്നു.…


Share this Post

Share this Post
Focus Predictions