നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

Share this Post

06.07.2022 (1197 മിഥുനം 22 ബുധൻ)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയു ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും:

കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. മാനസിക അനുഭവങ്ങൾ സന്തോഷപ്രദമാകും. വിഷാദം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അകന്നുപോകും. ഗണേശനെ ഭജിക്കുക.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

അല്പം വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വലിയ ദോഷങ്ങൾക്കു സാധ്യതയില്ല. മഹാലക്ഷ്മീ അഷ്ടകം ഒരു തവണയെങ്കിലും ജപിക്കുക. നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. 

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

പ്രതീക്ഷിച്ച സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാകും. വളരെ അധ്വാനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയൂ. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സഹകരണം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ സ്മരണയോടെ കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുക. ഗുണം ഉണ്ടാകും.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും):

മനോ സുഖവും കാര്യസാധ്യവും ഉണ്ടാകും. പ്രണയ കാര്യങ്ങളും ദാമ്പത്യവും അനുയോജ്യമാകും. ദുർഗാ ഭഗവതിയെ പ്രഭാതത്തിൽ സ്മരിക്കുക. എല്ലാം ശുഭമാകും.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

അധ്വാനഭാരം വർധിക്കും. തൊഴിൽ ക്ലേശത്തിനു സാധ്യതയുണ്ട്. നമഃശിവായ ജപത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമങ്ങൾ വിജയകരമാകും.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും):

കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. നിലവിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അകന്നു ഇഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നരസിംഹ മൂർത്തിയെ ഭജിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമാകും.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

അപ്രതീക്ഷിത തടസ്സനുഭവങ്ങൾ വരാം. അനാവശ്യ ചിന്തകളാൽ മനകേശത്തിനും സാധ്യത. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി വലിയ ദോഷാനുഭവങ്ങൾക്കു സാധ്യതയില്ല. ഗണേശ ദ്വാദശനാമ സ്തോത്രം ജപിക്കുക.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും):

പ്രവർത്തനത്തിൽ  മുന്നേറ്റം വരാവുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ദിവസം പൊതുവിൽ മികച്ചതാണ്. അതിനാൽ ഇഷ്ടജനങ്ങളുമായി  നല്ല സമയം പങ്കിടാൻ കഴിയും. സുബ്രഹ്മണ്യനെ ഭജിക്കുക. ദിവസാനുഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചമാകും.

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

മനസന്തോഷവും ആത്മ വിശ്വാസവും വര്‍ധിക്കുന്ന ദിനമായിരിക്കും. വലിയ അധ്വാനഭാരം കൂടാതെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുവാന്‍ കഴിയും. മഹാവിഷ്ണു സ്മരണയോടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുക. എല്ലാം ശുഭമാകും.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

പ്രധാന ഉത്തര വാദിത്വങ്ങള്‍ ജാഗ്രതയോടെ നിര്‍വഹിക്കുക. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മതിയായ ഫലം ലഭിക്കുവാന്‍ പ്രയാസമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ഭജിക്കുക. ദോഷങ്ങൾ കുറയും.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

സ്ഥിരം ജോലികള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ പോലും പതിവിലും കാലതാമസവും തടസ്സങ്ങളും നേരിടാന്‍ ഇടയുണ്ട്. വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ യോജ്യമായ ദിനമല്ല. എന്നാൽ ശാസ്താ പ്രീതി വലിയ പ്രയോജനങ്ങൾ ചെയ്യും.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും):

കാര്യവിജയം, സന്തോഷം, അംഗീകാരം എന്നിവയ്ക്കു സാധ്യത. തൊഴിലില്‍ ശുഭകരമായ അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അവതാര വിഷ്ണു ഭജനം വലിയ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യും.

Post Module #1

വാരഫലം : 2022  ജൂലൈ 03 മുതൽ 09 വരെ

വാരഫലം : 2022 ജൂലൈ 03 മുതൽ 09 വരെ

rootJuly 2, 20226 min read
Share this Post

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയു ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും: മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ചേക്കാം, ദൈനം ദിന കാര്യങ്ങളില്‍ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍…


Share this Post

Share this Post
Focus Predictions