ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഈ വർഷം വീടുകളിൽ… സമർപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഈ വർഷം വീടുകളിൽ… സമർപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല ഫെബ്രുവരി 27 ശനിയാഴ്ച ആറ്റുകാല്‍  പൊങ്കാല ഒരു ആത്മസമർപ്പണമാണ്.  പൊങ്കാല അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ കരുണാമയിയായ ദേവി സാധിച്ച് തരും എന്നുള്ള…

ദശാവതാര സ്തോത്രങ്ങളും ഫലശ്രുതിയും

ദശാവതാര സ്തോത്രങ്ങളും ഫലശ്രുതിയും

മത്സ്യം – വിദ്യാലബ്ധി,കാര്യസാധ്യം വേദോദ്ധാര വിചാരമതേ സോമക ദാനവ സംഹാരതെമീനാകാര ശരീര നമേ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാം   കൂര്‍മം – ഗൃഹലാഭം,വിഘ്ന നിവാരണം മന്ദരാചല…

error: Content is protected !!