അഷ്ടമംഗല്യം ഒരുക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?
Rituals

അഷ്ടമംഗല്യം ഒരുക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

കേരളീയ ഹൈന്ദവ ആചാരക്രമം അനുസരിച്ച് മംഗളകരമായ കർമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അഷ്ടമംഗല്യം (അഷ്ട മംഗലം) ഒരുക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അഷ്ട മംഗല്യത്തിൽ ഗുരുവും സരസ്വതിയും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. എട്ടു…