നാളെ ധനു രവി സംക്രമം. ഈ നാളുകാർക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം..

നാളെ ധനു രവി സംക്രമം. ഈ നാളുകാർക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം..

Share this Post

സൂര്യൻ വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിന്ന് ധനു രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവ്യ മുഹൂർത്തമാണ് ധനു രവി സംക്രമണം. 1199 വൃശ്ചികം 30 ആം തീയതി (2023 ഡിസംബർ 16) ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞു 3:58 ന് തിരുവോണം നക്ഷത്രം മകരക്കൂറിലാണ് ധനു സംക്രമം നടക്കുക. സൂര്യദേവൻ ധനു രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വീട്ടിലെ പൂജാ മുറിയിൽ ദീപം തെളിക്കുന്നത് പുണ്യപ്രദമാണ്. ഈ സമയത്ത് പൂജാ മുറിയിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി വച്ച് സൂര്യ നമസ്കാര മന്ത്രം, ആദിത്യ ഹൃദയം, ശിവ അഷ്ടോത്തരം, കനകധാരാ സ്തോത്രം, വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തരം മുതലായവ ജപിക്കുന്നത് അതീവ പുണ്യ ദായകമാകുന്നു.

സംക്രമം തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാരും സംക്രമ ദോഷപരിഹാരത്തിന് പ്രത്യേകം വഴിപാടുകൾ നടത്തണം. ചാരവശാൽ മൂന്ന്, ആറ് , പത്ത്, പതിനൊന്ന് എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ഒഴികെ മറ്റു ഭാവങ്ങളിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശുഭമല്ല. ആയതിനാൽ കർക്കിടകം, തുലാം, കുംഭം, മീനം എന്നിവയൊഴിച്ച് മറ്റു കൂറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ദോഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി മഹാവിഷ്ണുവിനെയും ശിവനെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തണം.

ഈ കൂറുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട നക്ഷത്രക്കാർ മീനം ഒന്നാം തീയതി ശിവ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി ദോഷ ശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം.

ശിവന് മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി, ജലധാര, കൂവള മാല എന്നിവ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിന് സുദർശന മന്ത്രാർച്ചന, നെയ് വിളക്ക് എന്നിവയും ഗുണകരം. സംക്രമ ദിനത്തിൽ ഗണപതിഹോമം നടത്തുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ അകറ്റും. മീനത്തിലേക്കുള്ള ആദിത്യന്റെ സംക്രമം സൂര്യപ്രീതികരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾക്കും വളരെ വിശേഷമാണ്.

സംക്രമ ദോഷം അകലാൻ സൂര്യ സ്തോത്രം

സാംബ ഉവാച ..

ആദിദേവ നമസ്തുഭ്യം പ്രസീദ മമ ഭാസ്കര .
ദിവാകര നമസ്തുഭ്യം പ്രഭാകര നമോഽസ്തുതേ .. 1..

  സപ്താശ്വരഥമാരൂഢം പ്രചണ്ഡം കശ്യപാത്മജം .
  ശ്വേതപദ്മധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം .. 2..

ലോഹിതം രഥമാരൂഢം സർവലോകപിതാമഹം .
മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം .. 3..

  ത്രൈഗുണ്യം ച മഹാശൂരം ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുമഹേശ്വരം .
  മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം .. 4..

ബൃംഹിതം തേജഃപുഞ്ജം ച വായുമാകാശമേവ ച .
പ്രഭും ച സർവലോകാനാം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം .. 5..

  ബന്ധൂകപുഷ്പസങ്കാശം ഹാരകുണ്ഡലഭൂഷിതം .
  ഏകചക്രധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം .. 6..

തം സൂര്യം ജഗത്കർതാരം മഹാതേജഃപ്രദീപനം .
മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം .. 7..

  തം സൂര്യം ജഗതാം നാഥം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമോക്ഷദം .
  മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം .. 8..

സൂര്യാഷ്ടകം പഠേന്നിത്യം ഗ്രഹപീഡാപ്രണാശനം .
അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രം ദരിദ്രോ ധനവാൻഭവേത് .. 9..

  ആമിശം മധുപാനം ച യഃ കരോതി രവേർദിനേ .
  സപ്തജന്മ ഭവേദ്രോഗീ പ്രതിജന്മ ദരിദ്രതാ .. 10..

സ്ത്രീതൈലമധുമാംസാനി യസ്ത്യജേത്തു രവേർദിനേ .
ന വ്യാധിഃ ശോകദാരിദ്ര്യം സൂര്യലോകം സ ഗച്ഛതി .. 11..

ഇതി ശ്രീസൂര്യാഷ്ടകസ്തോത്രം സമ്പൂർണം ..


Share this Post
Predictions Rituals