എത്ര കടുത്ത ശത്രുദോഷവും  തടസ്സവും  അകലാൻ ഈ  പൂജ ചെയ്താൽ മതി
Focus Specials

എത്ര കടുത്ത ശത്രുദോഷവും തടസ്സവും അകലാൻ ഈ പൂജ ചെയ്താൽ മതി

ബഗള എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ഥം ശക്തിയുള്ളവള്‍ എന്നാണ്. ബഗല അല്ലെങ്കില്‍ വഗല എന്ന വാക്കിന്റെ പാഠാന്തരമാണ് ബഗള എന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്. ബഗള എന്നാല്‍ കടിഞ്ഞാണ്‍ ഇടുന്ന ശക്തി…