വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവാഭീഷ്ട സിദ്ധി.
Specials

വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവാഭീഷ്ട സിദ്ധി.

സ്‌കന്ദപുരാണത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ശുക്രസ്‌തോത്രം മുടങ്ങാതെ ദിവസത്തില്‍ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചൊല്ലുകയാണെങ്കില്‍ മഹാലക്ഷ്മീകടാക്ഷം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, സൗഖ്യം, സന്താനഗുണം, പാണ്ഡിത്യം എന്നിവ സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. നിത്യേന ജപിക്കാൻ അസൗകര്യമുള്ളവർ…