സൂര്യ ദോഷ പരിഹാരം
Astrology

സൂര്യ ദോഷ പരിഹാരം

സൂര്യന്‍ ആര്‍ക്കൊക്കെ അനിഷ്‌ട ഫലദായകനായിരിക്കും? 1. മിഥുനം, തുലാം, മീനം എന്നീ ലഗ്നക്കാര്‍. 2. തിരുവാതിര, പൂയം, ചോതി, അനിഴം, ചതയം, ഉത്രട്ടാതി എന്നീ നക്ഷത്രക്കാര്‍. 3.…