അക്ഷയ  തൃതീയയിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ അക്ഷയമായ ധനപ്രാപ്തി !
Rituals Specials

അക്ഷയ തൃതീയയിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ അക്ഷയമായ ധനപ്രാപ്തി !

ഭാരതീയ വിശ്വാസപ്രകാരം സര്‍വൈശ്വര്യത്തിൻ്റെ ദിനമാണ് അക്ഷയ തൃത്രീയ. ഈ ദിനം ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഈ വർഷം 2022 മെയ് മാസം…