നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ? നാളത്തെ ദിവസഫലംഅറിയാം..
Focus Predictions

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ? നാളത്തെ ദിവസഫലംഅറിയാം..

22.05.2024 (1199  ഇടവം 8 ബുധന്‍) മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും) കാര്യ വിജയം, സന്തോഷം, ബന്ധു സമാഗമം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ സംരംഭങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട്…

ജന്മ രാശി കൊണ്ടറിയാം പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ..
Astrology

ജന്മ രാശി കൊണ്ടറിയാം പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ..

ജ്യോതിചക്രത്തിൽ മേടം, ഇടവം, മിഥുനം, കര്‍ക്കടകം, ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം എന്നീ പന്ത്രണ്ട് രാശികളാണ് ഉള്ളത്. മേടം രാശി ആടിന്റെ…

error: Content is protected !!