ഉന്നത വിദ്യാഭാസ യോഗങ്ങൾ
Astrology

ഉന്നത വിദ്യാഭാസ യോഗങ്ങൾ

വ്യാഴം ബലവാനായി  സ്വക്ഷേത്രമോ  ഉച്ച ക്ഷേത്രമോ പ്രാപിച്ചു നില്‍ക്കുകയും  ബുധ ശുക്രന്മാര്‍ ബലവാന്മാരായി കേന്ദ്ര ത്രികോണ ങ്ങളില്‍ എവിടെയെങ്കിലുമോ (1,4,5,7,9,10 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ) നില്‍ക്കുന്ന ജാതകന്‍ വലിയ…