വ്യാഴം ഇനി രണ്ടുമാസം നീചരാശിയിൽ…  ഗുണദോഷങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ?
Astrology

വ്യാഴം ഇനി രണ്ടുമാസം നീചരാശിയിൽ… ഗുണദോഷങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ?

2021 സെപ്റ്റംബര്‍ 14 ന് ദൈവാധീന കാരകനായ വ്യാഴം മകരത്തിലേക്ക് രാശി മാറി. ഈ രാശി വ്യാഴന്റെ നീച രാശിയാകുന്നു. ഇനി ഉദ്ദേശം രണ്ടുമാസക്കാലം (2021 നവംബര്‍…