വ്യാഴം ഏപ്രിൽ 6 നു രാശി മാറുന്നു..ചില നാളുകാരുടെ കഷ്ടകാലം തീരുന്നു..!
Astrology

വ്യാഴം ഏപ്രിൽ 6 നു രാശി മാറുന്നു..ചില നാളുകാരുടെ കഷ്ടകാലം തീരുന്നു..!

2021 ഏപ്രിൽ 06 ന് രാത്രി വ്യാഴം മകരത്തിൽ നിന്നും കുംഭത്തിലേക്ക് രാശി മാറുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ അവിടെ തുടരും. നവഗ്രഹങ്ങളില്‍ വച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്‍…