വെള്ളിയാഴ്ച സന്ധ്യകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നവർക്ക്  ദാരിദ്ര്യ ദുഖം ഇല്ല…

വെള്ളിയാഴ്ച സന്ധ്യകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നവർക്ക് ദാരിദ്ര്യ ദുഖം ഇല്ല…

Share this Post

മഹാലക്ഷ്മീ സഹസ്രനാമത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത 108 ദിവ്യ നാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മഹാലക്ഷ്മീ അഷ്ടോത്തരം. ഇത് നാമാവലിയായും സ്തോത്രമായും ജപിച്ചു വരുന്നു. സ്തോത്ര രൂപത്തിലുള്ള മഹാലക്ഷ്മീ അഷ്ടോത്തര ശതം ജപിക്കുന്നത് അതീവ പുണ്യദായകമായി കരുതപ്പെടുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ തലമുറകൾക്ക് പോലും ധന ധാന്യ സമൃദ്ധി ലഭിക്കുമെന്ന് ഫലശ്രുതിയിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ മഹാലക്ഷ്മി അധിവസിക്കും.

മഹാലക്ഷ്മീ അഷ്ടോത്തരശത സ്തോത്രം

ധ്യാനം
വന്ദേ പദ്മകരാം പ്രസന്നവദനാം സൗഭാഗ്യദാം ഭാഗ്യദാം
ഹസ്താഭ്യാമഭയപ്രദാം മണിഗണൈർ നാനാവിധൈർഭൂഷിതാം .
ഭക്താഭീഷ്ടഫലപ്രദാം ഹരിഹര ബ്രഹ്മാദിഭിഃ സേവിതാം
പാർശ്വേ പങ്കജശംഖപദ്മനിധിഭിര്യുക്താം സദാ ശക്തിഭിഃ

https://www.youtube.com/watch?v=bCxpnyXPvQc&t=127s

സരസിജനയനേ സരോജഹസ്തേ ധവളതരാംശുകഗന്ധമാല്യശോഭേ .
ഭഗവതി ഹരിവല്ലഭേ മനോജ്ഞേ ത്രിഭുവനഭൂതികരി പ്രസീദ മഹ്യം .

പ്രകൃതിം വികൃതിം വിദ്യാം സർവഭൂതഹിതപ്രദാം .
ശ്രദ്ധാം വിഭൂതിം സുരഭിം നമാമി പരമാത്മികാം .

വാചം പദ്മാലയാം പദ്മാം ശുചിം സ്വാഹാം സ്വധാം സുധാം .
ധന്യാം ഹിരൺമയീം ലക്ഷ്മീം നിത്യപുഷ്ടാം വിഭാവരീം

അദിതിം ച ദിതിം ദീപ്താം വസുധാം വസുധാരിണീം .
നമാമി കമലാം കാന്താം കാമാക്ഷീം ക്രോധസംഭവാം 
അനുഗ്രഹപദാം ബുദ്ധിമനഘാം ഹരിവല്ലഭാം .
അശോകാമമൃതാം ദീപ്താം ലോകശോകവിനാശിനീം .

നമാമി ധർമനിലയാം കരുണാം ലോകമാതരം .
പദ്മപ്രിയാം പദ്മഹസ്താം പദ്മാക്ഷീം പദ്മസുന്ദരീം .

പദ്മോദ്ഭവാം പദ്മമുഖീം പദ്മനാഭപ്രിയാം രമാം .
പദ്മ മാലാധരാം ദേവീം പദ്മിനീം പദ്മഗന്ധിനീം .

പുണ്യഗന്ധാം സുപ്രസന്നാം പ്രസാദാഭിമുഖീം പ്രഭാം .
നമാമി ചന്ദ്രവദനാം ചന്ദ്രാം ചന്ദ്രസഹോദരീം .

ചതുർഭുജാം ചന്ദ്രരൂപാമിന്ദിരാമിന്ദുശീതളാം  .
ആഹ്ളാദജനനീം പുഷ്ടിം ശിവാം ശിവകരീം സതീം .

വിമലാം വിശ്വജനനീം തുഷ്ടിം ദാരിദ്ര്യനാശിനീം .
പ്രീതിപുഷ്കരിണീം ശാന്താം ശുക്ലമാല്യാംബരാം ശ്രിയം .

ഭാസ്കരീം ബില്വനിലയാം വരാരോഹാം യശസ്വിനീം .
വസുന്ധരാമുദാരാംഗാം ഹരിണീം ഹേമമാലിനീം .

ധനധാന്യകരീം സിദ്ധിം സദാ സൗമ്യാം ശുഭപ്രദാം .
നൃപവേശ്മഗതാനന്ദാം വരലക്ഷ്മീം വസുപ്രദാം .

ശുഭാം ഹിരണ്യപ്രാകാരാം സമുദ്രതനയാം ജയാം .
നമാമി മംഗലാം ദേവീം വിഷ്ണുവക്ഷഃസ്ഥലസ്ഥിതാം .

വിഷ്ണുപത്നീം പ്രസന്നാക്ഷീം നാരായണസമാശ്രിതാം .
ദാരിദ്ര്യധ്വംസിനീം ദേവീം സർവോപദ്രവഹാരിണീം .

നവദുർഗാം മഹാകാളി൦  ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികാം .
ത്രികാലജ്ഞാനസമ്പന്നാം നമാമി ഭുവനേശ്വരീം .

ലക്ഷ്മീം ക്ഷീരസമുദ്രരാജതനയാം ശ്രീരംഗധാമേശ്വരീം
ദാസീഭൂതസമസ്തദേവവനിതാം ലോകൈകദീപാങ്കുരാം .
ശ്രീമന്മന്ദ കടാക്ഷലബ്ധവിഭവ ബ്രഹ്മേന്ദ്രഗംഗാധരാം ത്വാം
ത്രൈലോക്യകുടുംബിനീം സരസിജാം വന്ദേ മുകുന്ദപ്രിയാം .

മാതർനമാമി കമലേ കമലായതാക്ഷി
ശ്രീവിഷ്ണുഹൃത്കമലവാസിനി വിശ്വമാതഃ .
ക്ഷീരോദജേ കമലകോമലഗർഭഗൗരി ലക്ഷ്മി
പ്രസീദ സതതം നമതാം ശരണ്യേ .

ത്രികാലം യോ ജപേദ്വിദ്വാൻ ഷൺമാസം വിജിതേന്ദ്രിയഃ .
ദാരിദ്ര്യധ്വംസനം കൃത്വാ സർവമാപ്നോത്യ യത്നതഃ .

ദേവീനാമസഹസ്രേഷു പുണ്യമഷ്ടോത്തരം ശതം .
യേന ശ്രിയമവാപ്നോതി കോടിജന്മദരിദ്രതഃ .

ഭൃഗുവാരേ ശതം ധീമാൻ പഠേദ്വത്സരമാത്രകം .
അഷ്ടൈശ്വര്യമവാപ്നോതി കുബേര ഇവ ഭൂതലേ .

ദാരിദ്ര്യമോചനം നാമ സ്തോത്രമംബാപരം ശതം .
യേന ശ്രിയമവാപ്നോതി കോടിജന്മദരിദ്രിതഃ .

ഭുക്ത്വാ തു വിപുലാൻ ഭോഗാനസ്യാഃ സായുജ്യമാപ്നുയാത് .
പ്രാതഃകാലേ പഠേന്നിത്യം സർവദുഃഖോപശാന്തയേ .
പഠംസ്തു ചിന്തയേദ്ദേവീം സർവാഭരണഭൂഷിതാം .

ഇതി ശ്രീലക്ഷ്മ്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂർണം


Share this Post
Rituals