ശനിയാഴ്ച വ്രതം ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചോളൂ.. ശനിദോഷം അകലും.
Rituals

ശനിയാഴ്ച വ്രതം ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചോളൂ.. ശനിദോഷം അകലും.

ശനിദേവനും ശാസ്താവിനും പ്രീതിയുള്ള ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച. ഏഴരശ്ശനി,കണ്ടകശ്ശനി തുടങ്ങിയ ശനിദശാകാലദോഷങ്ങൾ അകലാൻ ശനിയാഴ്ച വ്രതമനുഷ്ഠിക്കാം.പുലർച്ചെ കുളിച്ച് ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി ശാസ്താസ്തുതികളും ശനീശ്വര സ്തുതികളും പാരായണം ചെയ്യണം.…