മംഗല്യ ഭാഗ്യം നീണ്ടു പോകുന്നുവോ? പരിഹാരമുണ്ട്..
Rituals Specials

മംഗല്യ ഭാഗ്യം നീണ്ടു പോകുന്നുവോ? പരിഹാരമുണ്ട്..

മംഗല്യഭാഗ്യം നീണ്ടുപോകുന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മാര്‍ ശിവപാര്‍വ്വതീ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്ര സന്നിധികളില്‍ സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നടത്തുക. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ വ്രതമിരിക്കുന്നത് ഏറെ വിശേഷകരമാണ്. ഒരു നേരം മാത്രം…