മംഗല്യ ഭാഗ്യം നീണ്ടു പോകുന്നുവോ? പരിഹാരമുണ്ട്..

മംഗല്യ ഭാഗ്യം നീണ്ടു പോകുന്നുവോ? പരിഹാരമുണ്ട്..

Share this Post

മംഗല്യഭാഗ്യം നീണ്ടുപോകുന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മാര്‍ ശിവപാര്‍വ്വതീ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്ര സന്നിധികളില്‍ സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നടത്തുക. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ വ്രതമിരിക്കുന്നത് ഏറെ വിശേഷകരമാണ്. ഒരു നേരം മാത്രം അരി ഭക്ഷിച്ച് മറ്റു സമയം പാലോ പഴങ്ങളോ പോലെയുള്ള ലഘു ആഹാരങ്ങളോ ഭക്ഷിച്ച് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ സ്വയംവരമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതീവ ശക്തിയുള്ള മന്ത്രമാണ്. തീര്‍ച്ചയായും മംഗല്യസിദ്ധി കൈവരും. ഗുരൂപദേശത്തോടെ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമം.

ഓം ഹ്രീം യോഗിനി യോഗിനി

 യോഗേശ്വരി യോഗേശ്വരി

 യോഗഭയങ്കരി,

സകലസ്ഥാവര ജംഗമസ്യ മുഖഹൃദയം

മമവശം ആകര്‍ഷയ ആകര്‍ഷയ സ്വാഹാ.


Share this Post
Rituals Specials