മറ്റന്നാൾ  മണ്ണാറശാല  ആയില്യം. നാഗപ്രീതി വരുത്തേണ്ടത് ആരെല്ലാം?
Astrology Rituals

മറ്റന്നാൾ മണ്ണാറശാല ആയില്യം. നാഗപ്രീതി വരുത്തേണ്ടത് ആരെല്ലാം?

ഈ വർഷം തുലാമാസത്തിൽ രണ്ട് ആയില്യം വരുന്നതിനാൽ അവസാന ആയില്യ ദിനമായ മറ്റന്നാൾ 16.11.2022 നു മണ്ണാറശാല ആയില്യമായി ആചരിക്കുന്നു. ആയില്യങ്ങളിൽ കന്നി, തുലാ മാസ ആയില്യങ്ങൾക്ക്…