കടങ്ങൾ അകലാനും കാലക്കേടുകൾ മാറാനും ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കൂ…
Rituals

കടങ്ങൾ അകലാനും കാലക്കേടുകൾ മാറാനും ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കൂ…

ഋണമോചന നൃസിംഹ സ്തോത്രം പ്രദോഷ സന്ധ്യകളിലും ,ചോതി നക്ഷത്രം വരുന്ന ദിവസവും , വിശേഷിച്ചു നരസിംഹ ജയന്തി നാളിലും പൂജാമുറിയിൽ നരസിംഹ മൂർത്തിയുടെ ചിത്രത്തിന് മുമ്പാകെ നെയ്…