രാഹു -കേതു രാശിമാറ്റം വരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നല്ലത്…
Predictions

രാഹു -കേതു രാശിമാറ്റം വരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നല്ലത്…

മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ഘടികാര ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രാഹുകേതുക്കൾ പ്രതി ഘടികാര ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതു മാത്രമല്ല, മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ യഥാർഥ ഗ്രഹങ്ങളല്ല; മറിച്ച് ഇവ രണ്ടു…