ദശാവതാര സ്തോത്രങ്ങളും ഫലശ്രുതിയും

ദശാവതാര സ്തോത്രങ്ങളും ഫലശ്രുതിയും

Share this Post

മത്സ്യം – വിദ്യാലബ്ധി,കാര്യസാധ്യം

വേദോദ്ധാര വിചാരമതേ സോമക ദാനവ സംഹാരതെ
മീനാകാര ശരീര നമേ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാം  

കൂര്‍മം – ഗൃഹലാഭം,വിഘ്ന നിവാരണം

മന്ദരാചല ധാരണ ഹേതോ ദേവാസുര പരിപാലവിഭോ
കൂര്‍മ്മാകാര ശരീര നമോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാം  

വരാഹം – ഭൂമിലാഭം,പുരോഗതി

വരാഹ രൂപിണം ദേവം ലോക നാഥം മഹേശ്വരം
മേദിന്ന്യുദ്ധാരകം വന്ദേ രക്ഷ രക്ഷ ദയാനിധേ

നരസിംഹം – ശത്രുനാശം,ആരോഗ്യ ലബ്ധി

ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്നും ജ്വലന്തം സര്‍വ്വതോമുഖം
നൃസിംഹം ഭിക്ഷണം ഭദ്രം മൃത്യു മൃത്യുര്‍ നമാമ്യഹം  

വാമനന്‍ – പാപനാശം, മോക്ഷ ലബ്ധി

കൃഷ്ണാജിന്യുപവീതി സ്വച് ച്ചത്രീ ധൃത കമണ്ഡലു
കുണ്ഡലീ ശിഖയാ  യുക്തോ ഭാണ്ഡധാരീ സമാവതു

പരശു രാമന്‍ – കാര്യസാധ്യം, ശത്രുനാശം

ദേവം നൗമി രമാപതിം രണപടും ഭാസ്വല്‍ കിരീടാഞ്ചിതം
കോദണ്ഡ0 സശരം കരേണ ഭധതം വാമനേ ചാന്യേനച
ആര്‍ത്ത ത്രാണപടും കുടാര മസതാം
കണ്ഠച് ചിദം ഭാസുരം
സ്മശ്രു പ്രസ്ഫുരിതാനനം സുരതനും രാമം സദാ ശാശ്വതം  

ശ്രീ രാമന്‍ – ദുരിത ശാന്തി, മോക്ഷ ലബ്ധി,ദുഃഖ നിവൃത്തി

ആപദാമപ ഹര്‍ത്താരം ദാതാരം സര്‍വ്വ സമ്പതാം
ലോകാഭിരാമം ശ്രീരാമം ഭൂയോ ഭുയോ നമാമ്യഹം  

ബലരാമന്‍ – കാര്‍ഷിക അഭിവൃദ്ധി

ഭോര്‍ഭ്യു ശോഭിത ലാംഗലം സമുബലം  
കാദംബരീ ചഞ്ചലം
രത്നാട്യം വരകുണ്ഠലം ഭുജ ബലൈരാക്രാന്ത ഭൂമണ്ഡലം
വജ്രാഭാമല ചാരുഗണയുഗളം നാഗേന്ദ്ര ചൂഡോജ്വലം
സംഗ്രാമേ ചപലം ശശാങ്കധവളം ശ്രീകാമപാലം ഭജേ    

ശ്രീ കൃഷ്ണന്‍ – വിവാഹ ലബ്ധി, കാര്യ സിദ്ധി

കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകി നന്ദനായച
നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ:
കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനേ
പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ:    

കല്‍ക്കി – വിജയം,മനോസുഖം

ഓം സച്ചിതാനന്ദ പരബ്രഹ്മ പുരുഷോത്തമ പരമാത്മാ
ശ്രീ ഭഗവതി സമേത ശ്രീ ഭഗവതേ നമ:


Share this Post
Specials