നാളെ ബുധനാഴ്ചയും രോഹിണിയും .. ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ കൃഷ്ണന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം..!

നാളെ ബുധനാഴ്ചയും രോഹിണിയും .. ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ കൃഷ്ണന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം..!

Share this Post

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ബുധനാഴ്ചകൾ ബുധ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. ബുധനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദേവത അവതാര വിഷ്ണുവാണ്. വിഷ്ണു അവതാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അവതാരമാണല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മ നക്ഷത്രം രോഹിണി. നാളെ സന്ധ്യാസമയം ബുധനാഴ്ചയും രോഹിണിയും ചേർന്നു വരുന്ന സമയമാകയാൽ ആ സമയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭജനത്തിനു അത്യുത്തമമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃപാകടാക്ഷ സ്തോത്രം കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭജനം നടത്തുന്നവർക്ക് ആപത്തുകളിൽ ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ടാകും..പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും കൈപിടിച്ചുയർത്തും..ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഭഗവത് സംരക്ഷണം ലഭിക്കും.

ശ്രീകൃഷ്ണ കൃപാകടാക്ഷ സ്തോത്രം

https://youtu.be/jrpdEZFHXnU

ഭജേ വ്രജൈകമണ്ഡനം സമസ്തപാപഖണ്ഡനം
  സ്വഭക്തചിത്തരഞ്ജനം സദൈവ നന്ദനന്ദനം .
  സുപിച്ഛഗുച്ഛമസ്തകം സുനാദവേണുഹസ്തകം
  അനംഗരംഗസാഗരം നമാമി കൃഷ്ണനാഗരം

മനോജഗർവമോചനം വിശാലലോലലോചനം
  വിധൂതഗോപശോചനം നമാമി പദ്മലോചനം .
  കരാരവിന്ദഭൂധരം സ്മിതാവലോകസുന്ദരം
  മഹേന്ദ്രമാനദാരണം നമാമി കൃഷ്ണാവാരണം

കദംബസൂനകുണ്ഡലം സുചാരുഗണ്ഡമണ്ഡലം
  വ്രജാംഗനൈകവല്ലഭം നമാമി കൃഷ്ണദുർലഭം .
  യശോദയാ സമോദയാ സഗോപയാ സനന്ദയാ
  യുതം സുഖൈകദായകം നമാമി ഗോപനായകം 

  സദൈവ പാദപങ്കജം മദീയ മാനസേ നിജം
  ദധാനമുക്തമാലകം നമാമി നന്ദബാലകം .
  സമസ്തദോഷശോഷണം സമസ്തലോകപോഷണം
  സമസ്തഗോപമാനസം നമാമി നന്ദലാലസം

ഭുവോ ഭരാവതാരകം ഭവാബ്ധികർണധാരകം
  യശോമതീകിശോരകം നമാമി ചിത്തചോരകം .
  ദൃഗന്തകാന്തഭംഗിനം സദാ സദാലിസംഗിനം
  ദിനേ ദിനേ നവം നവം നമാമി നന്ദസംഭവം 

ഗുണാകരം സുഖാകരം കൃപാകരം കൃപാപരം
  സുരദ്വിഷന്നികന്ദനം നമാമി ഗോപനന്ദനം .
  നവീനഗോപനാഗരം നവീനകേളിലമ്പടം
  നമാമി മേഘസുന്ദരം തഡിത്പ്രഭാലസത്പടം

സമസ്തഗോപമോഹനം  ഹൃദംബുജൈകമോദനം
  നമാമി കുഞ്ജമധ്യഗം പ്രസന്നഭാനുശോഭനം .
  നികാമകാമദായകം ദൃഗന്തചാരുസായകം
  രസാലവേണുഗായകം നമാമി കുഞ്ജനായകം

വിദഗ്ധഗോപികാമനോമനോജ്ഞതൽപശായിനം
  നമാമി കുഞ്ജകാനനേ പ്രവ്രദ്ധവഹ്നിപായിനം .
  കിശോരകാന്തിരഞ്ജിതം ദൃഗഞ്ജനം സുശോഭിതം
  ഗജേന്ദ്രമോക്ഷകാരിണം നമാമി ശ്രീവിഹാരിണം .

യദാ തദാ യഥാ തഥാ തഥൈവ കൃഷ്ണസത്കഥാ
  മയാ സദൈവ ഗീയതാം തഥാ കൃപാ വിധീയതാം .
  പ്രമാണികാഷ്ടകദ്വയം ജപത്യധീത്യ യഃ പുമാന
  ഭവേത്സ നന്ദനന്ദനേ ഭവേ ഭവേ സുഭക്തിമാന 


Share this Post
Focus