മറ്റന്നാൾ തൃക്കാർത്തിക.. ഈ വർഷത്തെ വ്രതാനുഷ്ടാനത്തിന് സവിശേഷതകൾ ഏറെ… ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ആഗ്രഹസാദ്ധ്യം.

മറ്റന്നാൾ തൃക്കാർത്തിക.. ഈ വർഷത്തെ വ്രതാനുഷ്ടാനത്തിന് സവിശേഷതകൾ ഏറെ… ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ആഗ്രഹസാദ്ധ്യം.

Share this Post

മനോസുഖത്തിനും ദാരിദ്ര്യ ശമനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്രതാനുഷ്ഠാനമാണ് തൃക്കാര്‍ത്തിക വ്രതം. വ‍ൃശ്ചിക മാസത്തിലെ കാര്‍ത്തിക നക്ഷത്രമാണ് ദേവിയുടെ ജന്മ നാളായി ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ദേവിയുടെ ജന്മ നക്ഷത്രം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകളും ഈ ദിവസത്തിനുണ്ട്.

പാൽക്കടലിൽ മഹാലക്ഷ്മി അവതാരം ചെയ്തത് ഇതേ ദിവസമാണ്. വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവുമധികം സഹായിക്കുന്ന തുളസീ ദേവി അവതാരമെടുത്തതും ഇതേ ദിവസത്തിലാണ്. ശിവപാര്‍വ്വതീ പുത്രനായ സുബ്രമണ്യനെ പരിപാലിക്കാൻ കൃതികാ ദേവിമാര്‍ അവതാരം ചെയ്തതും ഈ ദിവസം തന്നെയാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ വർഷം 2021 നവംബർ മാസം 19 നാണ് ഈ പുണ്യദിനം. തൃക്കാർത്തികയും ലക്ഷ്മീ പ്രീതികരമായ വെള്ളിയാഴ്ചയും ചേർന്നു വരുന്നു എന്ന വിശേഷവുമുണ്ട്. തൃക്കാര്‍ത്തിക വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലക്ഷ്മീ പ്രീതിയും വിഷ്ണു പ്രീതിയും, ശിവ പാര്‍വ്വതീ പ്രീതിയും സുബ്രമണ്യ പ്രീതിയും ഒരുപോലെ കരഗതമാകുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്.

ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ഈ വർഷത്തെ തൃക്കാർത്തികയ്ക്ക് മറ്റു ചില സവിശേഷതകൾ കൂടെയുണ്ട്. പരമ പുണ്യ ദായകമായ വൃശ്ചികത്തിലെ മുപ്പട്ടു വെള്ളി ദിനവും പൗർണമിയും ചേർന്നു വരുന്ന ദിനമാണെന്ന സവിശേഷതയും ഉണ്ട്.

ഈ ദിനത്തിൽ സന്ധ്യാ സമയം ഈ ദേവീ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നത് ദേവീ പ്രീതിക്ക് അത്യുത്തമമാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അകറ്റി അഭിവൃദ്ധിയും ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങളും വിജയനുഭവങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മഹത് സ്തോത്രമാണിത്.

ദേവീസ്തവം

ആര്യാ കാത്യായനീ ദേവീ കൗശികീ ബ്രഹ്മചാരിണീ .
ജനനീ സിദ്ധസേനസ്യ ദുർഗാ വീരാ മഹാതപാഃ .. 1..

ജയാ ച വിജയാ ചൈവ പുഷ്ടിശ്ച ത്വം ക്ഷമാ ദയാ .
ജ്യേഷ്ഠാ യമസ്യ ഭഗിനീ നീലകൗശേയവാസിനീ .. 2..

ബഹുരൂപാ വിരൂപാ ച അനേകവിധരൂപിണീ .
വിരൂപാക്ഷീ വിശാലാക്ഷീ ഭക്താനാം പരിരക്ഷണീ .. 3..

പർവതാഗ്രേഷു ഘോരേഷു നദീഷു ച ഗുഹാസു ച .
വാസസ്തവ മഹാദേവി വനേഷൂപവനേഷു ച .. 4..

ശബരൈർബർബരൈശ്ചൈവ പുലിന്ദൈശ്ച സുപൂജിതാ .
മയൂരപക്ഷധ്വജിനീ ലോകാൻ ക്രാമസി സർവശഃ .. 5..

കുക്കുടൈശ്ചാഗലൈർമേഷൈഃ സിംഹൈർവ്യാഘ്രൈഃ സമാകുലാ .
ഘണ്ടാനിനാദബഹുലാ വിശ്രുതാ വിന്ധ്യവാസിനീ .. 6..

ത്രിശൂലപട്ടിസധരാ സൂര്യചന്ദ്രപതാകിനീ .
നവമീ കൃഷ്ണപക്ഷസ്യ ശുക്ലസ്യൈകാദശീ പ്രിയാ .. 7 ..

ഭഗിനീ വാസുദേവസ്യ രജനീ കലഹപ്രിയാ .
ആവാസഃ സർവഭൂതാനാം നിഷ്ഠാ ച പരമാ ഗതിഃ .. 8 ..

നന്ദഗോപസുതാ ചൈവ ദേവാനാം വിജയാവഹാ .
ചീരവാസാഃ സുവാസാശ്ച രൗദ്രീ സന്ധ്യാ ത്വമേവ ച .. 9..

പ്രകീർണകേശീ മൃത്യുശ്ച തഥാ മാംസൗദനപ്രിയാ .
ലക്ഷ്മീരലക്ഷ്മീരൂപേണ ദാനവാനാം വധായ ച .. 10..

സാവിത്രീ ചാപി ദേവാനാം മാതാ ഭൂതഗണസ്യ ച .
അന്തർവേദീ ച യജ്ഞാനാമൃത്വിജാം ചൈവ ദക്ഷിണാ .. 11..

സിദ്ധിഃ സാംയാത്രികാണാം ച വേലാ സാഗരയായിനാം .
യക്ഷാണാം പ്രഥമാ യക്ഷീ നാഗാനാം സുരസേതി ച .. 12..

കന്യാനാം ബ്രഹ്മചര്യാ ച സൗഭാഗ്യം പ്രമദാസു ച .
ബ്രഹ്മവാദിന്യഥോ ദീക്ഷാ ശോഭാ ച പരമാ തഥാ .
ജ്യോതിഷാം ത്വം പ്രഭാ ദേവി നക്ഷത്രാണാം ച രോഹിണീ .. 13..

രാജദ്വാരേഷു തീർഥേഷു നദീനാം സംഗമേഷു ച .
പൂർണേ ച പൂർണിമാചന്ദ്രേ കൃത്തിവാസാ ഇതി സ്മൃതാ .. 14..

സരസ്വതീ ച വാല്മീകേഃ സ്മൃതിർദ്വൈപായനേ തഥാ .
സുരദേവീ ച ഭൂതേഷു സ്തൂയസേ ത്വം സ്വകർമഭിഃ .. 15..

ഇന്ദ്രസ്യ ചാരുദൃഷ്ടിസ്ത്വം സഹസ്രനയനേതി ച .
ഋഷീണാം ധർമബുദ്ധിസ്തു ദേവാനാമദിതിസ്തഥാ .. 16..

കർഷകാനാം ച സീതേതി ഭൂതാനാം ധരണീതി ച .
താപസാനാം ച ദേവീ ത്വമരണീ ചാഗ്നിഹോത്രിണാം .. 17..

ക്ഷുധാ ച സർവഭൂതാനാം തൃപ്തിസ്ത്വം ച ദിവൗകസാം .
സ്വാഹാ തുഷ്ടിർധൃതിർമേധാ വസൂനാം ത്വം വസൂമതീ .. 18..

ആശാ ത്വം മാനുഷാണാം തു തുഷ്ടിശ്ച കൃതകർമണാം .
ദിശശ്ച വിദിശശ്ചൈവ തഥാ ഹ്യഗ്നിശിഖാ പ്രഭാ .. 19..

ശകുനീ പൂതനാ ച ത്വം രേവതീ ച സുദാരുണാ .
നിദ്രാ ച സർവഭൂതാനാം മോഹനീ ക്ഷത്രിയാ തഥാ .. 20..

വിദ്യാനാം ബ്രഹ്മവിദ്യാ ത്വമോങ്കാരോഽസ്ഥ വഷട് തഥാ .
നാരീണാം പാർവതീ ച ത്വം പൗരാണീമൃഷയോ വിദുഃ .. 21..

അരുന്ധത്യേകഭർതൄണാം പ്രജാപതിവചോ യഥാ .
ഭേദോ വിവാദശീലാനം ത്വമിന്ദ്രാണീതി വിശ്രുതാ .
പര്യായനാമഭിർദിവ്യൈരിന്ദ്രാണീ ചേതി വിശ്രുതാ .. 22..

ത്വയാ വ്യാപ്തമിദം സർവം ജഗത് സ്ഥാവരജംഗമം .
സംഗ്രാമേഷു ച സർവേഷു അഗ്നിപ്രജ്വലിതേഷു ച .. 23 ..

നദീതീരേഷു ഘോരേഷു കാന്താരേഷു ഭയേഷു ച .
പ്രവാസേ രാജബന്ധേ ച ശത്രൂണാം ച പ്രമർദനേ .. 24 ..

പ്രാണാത്യയേഷു സർവേഷു ത്വം ഹി രക്ഷാ ന സംശയഃ .
ത്വയി മേ ഹൃദയം ദേവി ത്വയി ബുദ്ധിർമനസ്ത്വയി .. 25..
രക്ഷ മാം സർവപാപേഭ്യഃ പ്രസാദം ച കരിഷ്യസി .
ഇമം ദേവ്യാഃ സ്തവം ദിവ്യമിതിഹാസസമന്വിതം .. 26..

യഃ പഠേത് പ്രാതരുത്ഥായ ശുചിഃ പ്രയതമാനസഃ .
ത്രിഭിശ്ച കാങ്ക്ഷിതം മാസൈഃ ഫലം വൈ സമ്പ്രയച്ഛതി .. 27 ..

ഷഡ്ഭിർമാസൈർവരിഷ്ഠം തു വരമേകം പ്രയച്ഛതി .
ഷണ്മാസാൻ പഠതേ യസ്തു കാങ്ക്ഷിതം ച ലഭേത സഃ .
അർചിതാ നവഭിർമാസൈർദിവ്യം ചക്ഷുഃ പ്രയച്ഛതി .. 28 ..

സംവത്സരേണ സിദ്ധിം തു യഥാകാമം പ്രയച്ഛതി .
സത്യം ച ബ്രഹ്മചര്യം ച ദ്വൈപായനവചോ യഥാ .. 29 ..

ഇതി ഹരിവംശാനുബന്ധം അന്തർഗതം ദേവീസ്തവം സമ്പൂർണം ..


Share this Post
Rituals Specials