സഹസ്രനാമ പുണ്യം നൽകുന്ന രാമമന്ത്രം

സഹസ്രനാമ പുണ്യം നൽകുന്ന രാമമന്ത്രം

Share this Post

ഈ സ്ത്രോത്രവരികൾ ദിവസേന മൂന്ന് തവണ ചെല്ലുന്നതും വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം പൂര്‍ണമായി ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് ഭഗവൻ പരമശിവൻ ശ്രീ പാർവതീ ദേവിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു.


Share this Post
Specials