മറ്റെല്ലാ വഴികളും അടയുമ്പോൾ ഭുവനേശ്വരിയെ ഈ സ്തോത്രം കൊണ്ട് ഭജിച്ചോളൂ.. ഫലം നിശ്ചയം.

മറ്റെല്ലാ വഴികളും അടയുമ്പോൾ ഭുവനേശ്വരിയെ ഈ സ്തോത്രം കൊണ്ട് ഭജിച്ചോളൂ.. ഫലം നിശ്ചയം.

Share this Post

ദശ മഹാവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ശിവശക്തി ദേവതകളിൽ നാലാമത്തേതാണ് ഭുവനേശ്വരി എന്ന ഭാവം. ദേവിയെ ഈ രൂപത്തിൽ സ്മരിച്ച് ഈ സ്തോത്രം കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭുവനത്തിലെ സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിക്കും. ശ്രീരുദ്രയാമള തന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഈ സ്തോത്രം അതീവ വിശിഷ്ടവും ഫലസിദ്ധി ദായകവുമാണ്.

അഥ ശ്രീഭുവനേശ്വര്യഷ്ടകം .

ശ്രീദേവ്യുവാച –

പ്രഭോ ശ്രീഭൈരവശ്രേഷ്ഠ ദയാലോ ഭക്തവത്സല .
ഭുവനേശീസ്തവം ബ്രൂഹി യദ്യഹന്തവ വല്ലഭാ .. 1..

ഈശ്വര ഉവാച –

ശൃണു ദേവി പ്രവക്ഷ്യാമി ഭുവനേശ്യഷ്ടകം ശുഭം .
യേന വിജ്ഞാതമാത്രേണ ത്രൈലോക്യമംഗലംഭവേത് .. 2..

ഊം നമാമി ജഗദാധാരാം ഭുവനേശീം ഭവപ്രിയാം .
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദാം രമ്യാം രമണീയാം ശുഭാവഹാം .. 3..

ത്വം സ്വാഹാ ത്വം സ്വധാ ദേവി ! ത്വം യജ്ഞാ യജ്ഞനായികാ .
ത്വം നാഥാ ത്വം തമോഹർത്രീ വ്യാപ്യവ്യാപകവർജിതാ .. 4..

ത്വമാധാരസ്ത്വമിജ്യാ ച ജ്ഞാനജ്ഞേയം പരം പദം .
ത്വം ശിവസ്ത്വം സ്വയം വിഷ്ണുസ്ത്വമാത്മാ പരമോഽവ്യയഃ .. 5..

ത്വം കാരണഞ്ച കാര്യഞ്ച ലക്ഷ്മീസ്ത്വഞ്ച ഹുതാശനഃ .
ത്വം സോമസ്ത്വം രവിഃ കാലസ്ത്വം ധാതാ ത്വഞ്ച മാരുതഃ .. 6..

ഗായത്രീ ത്വം ച സാവിത്രീ ത്വം മായാ ത്വം ഹരിപ്രിയാ .
ത്വമേവൈകാ പരാശക്തിസ്ത്വമേവ ഗുരുരൂപധൃക് .. 7..

ത്വം കാലാ ത്വം കലാഽതീതാ ത്വമേവ ജഗതാംശ്രിയഃ .
ത്വം സർവകാര്യം സർവസ്യ കാരണം കരുണാമയി .. 8..

ഇദമഷ്ടകമാദ്യായാ ഭുവനേശ്യാ വരാനനേ .
ത്രിസന്ധ്യം ശ്രദ്ധയാ മർത്യോ യഃ പഠേത് പ്രീതമാനസഃ .. 9..

സിദ്ധയോ വശഗാസ്തസ്യ സമ്പദോ വശഗാ ഗൃഹേ .
രാജാനോ വശമായാന്തി സ്തോത്രസ്യാഽസ്യ പ്രഭാവതഃ .. 10..

ഭൂതപ്രേതപിശാചാദ്യാ നേക്ഷന്തേ താം ദിശം ഗ്രഹാഃ .
യം യം കാമം പ്രവാഞ്ഛേത സാധകഃ പ്രീതമാനസഃ .. 11..

തം തമാപ്നോതി കൃപയാ ഭുവനേശ്യാ വരാനനേ .
അനേന സദൃശം സ്തോത്രം ന സമം ഭുവനത്രയേ .. 12..

സർവസമ്പത്പ്രദമിദം പാവനാനാഞ്ച പാവനം .
അനേന സ്തോത്രവര്യേണ സാധിതേന വരാനനേ .
സമപ്ദോ വശമായാന്തി ഭുവനേശ്യാഃ പ്രസാദതഃ .. 13..

ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമളേ തന്ത്രേ ശ്രീഭുവനേശ്വര്യഷ്ടകം സമ്പൂർണം .


Share this Post
Astrology Specials