പാപസാമ്യം ഉറപ്പിച്ചാൽ ദാമ്പത്യവിജയം നിശ്ചയം..
Uncategorized

പാപസാമ്യം ഉറപ്പിച്ചാൽ ദാമ്പത്യവിജയം നിശ്ചയം..

വിവാഹം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിയയാണ്. പ്രകൃതി, ഓരോ ജീവജാലത്തെയും എല്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി; അതായത് മറ്റൊരു തലമുറയിലൂടെ ആ ജീവി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകള്‍…