ആഗ്രഹ സാഫല്യവും ജപപുണ്യവും നൽകുന്ന മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രികൾ

ആഗ്രഹ സാഫല്യവും ജപപുണ്യവും നൽകുന്ന മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രികൾ

Share this Post

മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രികളും ഈ മന്ത്രങ്ങളുടെ  ജപഫലവുമാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് .  ഈ മന്ത്രം പ്രഭാതത്തിൽ സ്നാന ശേഷമാണ് ജപിക്കേണ്ടത്.  ദിവസവും ഒൻപത് തവണ ഈ മന്ത്രം ഭക്തിപൂർവം ജപിച്ചാൽ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യം നിശ്ചയമാണ്.

  
സമ്പൽ സമൃദ്ധിയ്ക്ക് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക 

ഓം നാരായണായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ ധീമഹി
തന്നോ വിഷ്ണു പ്രചോദയാത് !!

ശത്രുഭയനാശത്തിന് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക
 
ഓം വജ്രനഖായ വിദ്മഹേ തീക്ഷ്ണ ദംഷ്ട്രായ ധീമഹി
തന്നോ നൃസിംഹഃ പ്രചോദയാത് !!

പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക

ഓം ജാമദഗ്ന്യായ വിദ്മഹേ മഹാ വീരായ ധീമഹി
തന്നോ പരശുരാമ പ്രചോദയാത് !!

ജ്ഞാനവർധനയ്ക്ക് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക

ഓം ദാശരഥായ വിദ്മഹേ സീതാ വല്ലഭായ ധീമഹി
തന്നോ രാമഃ പ്രചോദയാത് !!


സർവ ഐശ്വര്യത്തിന് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക
 
ഓം ഭൂവരാഹായ വിദ്മഹേ ഹിരണ്യ ഗര്‍ഭായ ധീമഹി
തന്നോ ക്രോഡഃ പ്രചോദയാത് !!

ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക

ഓം നിരഞ്ജനായ വിദ്മഹേ നിരാപാശായ ധീമഹി
തന്നോ ശ്രീനിവാസായ പ്രചോദയാത് !!

വിദ്യാ ഗുണത്തിന് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക

ഓം വാഗീശ്വരായ വിദ്മഹേ ഹയഗ്രീവായ ധീമഹി
തന്നോ ഹംസ പ്രചോദയാത് !!

സർവ ഭയനാശത്തിന് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക

ഓം സഹസ്ര ശീര്‍ഷായ വിദ്മഹേ വിഷ്ണു വല്ലഭായ ധീമഹി തന്നോ ശേഷഃ പ്രചോദയാത് !!

അവിചാരിത അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക

ഓം കശ്യപേശായ വിദ്മഹേ മഹാബലായ ധീമഹി
തന്നോ കൂര്‍മ്മഃ പ്രചോദയാത് !!

സന്താന ഭാഗ്യത്തിന് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക

ഓം ത്രിവിക്രമായ വിദ്മഹേ വിശ്വരൂപായ ച ധീമഹി
തന്നോ വാമന പ്രചോദയാത് !!

ആരോഗ്യലബ്ധി, രോഗശമനം എന്നിവയ്ക്ക് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക

ഓം വാസുദേവായ  വിദ്മഹേ വൈദ്യ നാഥായ  ധീമഹി തന്നോ ധന്വന്തരിഃ പ്രചോദയാത് !!

മരണഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക

ഓം പക്ഷിരാജായ വിദ്മഹേ സ്വര്‍ണപക്ഷ്യായ ധീമഹി തന്നോ ഗരുഢഃ പ്രചോദയാത് !!


Share this Post
Specials