ശ്രീചക്രം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഗുണഫലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ…

ശ്രീചക്രം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഗുണഫലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ…

Share this Post

ശ്രീ ചക്രം ഏറ്റവും ശുഭകരവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ശക്തവുമായ യന്ത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. ഇത് നല്‍കുന്നത് നേട്ടങ്ങള്‍ മിക്കവാറും എല്ലാവര്‍ക്കും ഇത് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. എല്ലാ ലൗകിക മോഹങ്ങളും കൈവരിക്കാനും ആന്തരിക പ്രപഞ്ചശക്തികളിലൂടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റാനുമുള്ള ഉറവിടമാണിത്. സമ്പത്തിനായുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഉപകരണമായി ഇത് വീടുകളിലും ഓഫീസ് മുറികളിലും വയ്ക്കുന്നു. ശ്രീ ചക്രം തികവും ആത്മീയവുമായ സമ്പത്ത് നല്‍കുന്നു. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം കൈവരുത്തുന്നതിനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഈ യന്ത്രത്തിന്.

ബിന്ദു ത്രികോണ വസുകോണ ദശാരയുഗ്മ

മന്വശ്ര നാഗദള ഷോഡശ കര്‍ണികാരം

വൃത്തത്രയഞ്ച ധരണീ സദന ത്രയഞ്ച-

ശ്രീചക്രമേതദുഭിതം ത്രിപുരാംബികായാഃ

അതായത്‌ ബിന്ദു, ത്രികോണം, അഷ്ടകോണം, അന്തര്‍ദശകോണം, ബഹിര്‍ദശകോണം, ചതുര്‍ദശ കോണം, അഷ്ടദളം, ഷോഡശദളം, വൃത്തത്രയം, ദ്രപുരത്രയം എന്നിങ്ങനെയായി മധ്യത്തില്‍ നിന്നും ക്രമേണ ഭവിക്കുന്നതാണ്‌ ശ്രീചക്ര സ്വരൂപം. കൗള മാര്‍ഗത്തിലും സമയമാര്‍ഗ്ഗത്തിലും വരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ശ്രീചക്രത്തിന്‌ 24 സന്ധികളും 28 മര്‍മങ്ങളും 43 മൂലകളും ഉണ്ടാകും ശ്രീചക്രത്തിന്‍റെ മദ്ധ്യബിന്ദു ബ്രഹ്മനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു.

പരാശക്തിയുടെ പ്രതീകമായി കരുതുന്നതാണ് ശ്രീചക്രം. ദശമഹാവിദ്യയായ ത്രിപുരസുന്ദരിയുടെ സ്ഥൂലരൂപത്തെയാണ് ശ്രീചക്രമായി പറയുന്നത്.

CLICK TO BOOK YOUR SREECHAKRA ONLINE

ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും നിഷേധാത്മകതയ്ക്കും ഉത്തരമാണ് ശ്രീചക്രം. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും വളരെയധികം സമ്പത്തും സമാധാനവും ഐക്യവും കൈവരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രീ യന്ത്രം സഹായിക്കുന്നു. ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും വളര്‍ച്ചയുടെ പടവുകളില്‍ എളുപ്പത്തില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ചുറ്റിയുള്ള നെഗറ്റീവ് എനര്‍ജികളെ നീക്കി കൂടുതല്‍ വിജയം, സമ്പത്ത്, ഐക്യം, സമാധാനം എന്നിവ നേടുന്നതിനുള്ള ഉപായമാണ് ശ്രീചക്രം.

ജീവിതം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെന്ന് പലര്‍ക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടതാവാം. പിരിമുറുക്കം, സമാധാനക്കേട്, ഐക്യമില്ലായ്മ, ഉത്കണ്ഠ, മോശം നിക്ഷേപം, ബിസിനസ്സ് തളര്‍ച്ച, ജീവിതത്തിലും തൊഴിലിലും സ്തംഭനാവസ്ഥ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്, ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള പരാജയങ്ങള്‍ എന്നിവ മിക്കവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. ശ്രീ ചക്രത്തിന്റെ ദൈവീക ജ്യാമിതി ജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനര്‍ജികളെയും നീക്കി മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നല്‍കുന്നു.

ശ്രീവിദ്യോപാസനയിൽ ശ്രീചക്രം, മന്ത്രം, ദേവി ഇവ മൂന്നും ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഈ ബിന്ദുചക്രത്തെ സർവാനന്ദമയചക്രം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ശ്രീചക്രത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പുറമെ ഉള്ള ആദ്യത്തെ ചക്രത്തെ ഭൂപുരം എന്നു പറയുന്നു. ഈ ഭൂപുരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പുറമെ ഉള്ള ഫലകത്തിൽ അണിമ, ഗരിമാ, ലഘിമാ, ഈശിത്വം, വശിത്വം, പ്രാകാമ്യം, ഭുക്തി, പ്രാപ്തി, സർവ, കാമ എന്നി 10 സിദ്ധിദേവതകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഭൂപുരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രേഖയിൽ ബ്രാഹ്മീ, മാഹേശ്വരി, കൗമാരീ, വൈഷ്ണവി, വാരാഹി, മാഹേന്ദ്രീ, ചാമുണ്ഡാ, മഹാലക്ഷ്മി എന്നി 8 മാതൃക്കൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഭൂപുരത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ രേഖയിൽ സർവസംക്ഷോഭിണി, സർവവിദ്രാവിണി, സർവാക‍‍ര്‍ഷിണി, സർവവശങ്കരി, സർവോന്മാദിനി, സർവമഹാങ്കുശ, സർവഖേചരി, സർവബീജാ, സർവയോനി, സർവത്രിഖണ്ഡാ എന്നീ 10 മുദ്രാദേവികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൂപുരത്തെ ത്രൈലോക്യമോഹനചക്രം എന്നും ഇതിൽ വസിക്കുന്ന 28 ദേവതമാരേയും ചേര്‍ത്ത് പ്രകടയോഗിനികൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ നായിക ത്രിപുരയാണ്.

രണ്ടാമത്തെ ആവരണമായ ഷോഡശദളത്തിൽ കാമാകര്‍ഷിണി, ബുദ്ധ്യാകര്‍ഷിണി, അഹങ്കാരാകര്‍ഷിണി, ശബ്ദാകര്‍ഷിണി, സ്പര്‍ശാകര്‍ഷിണി, രൂപാകര്‍ഷിണി, രസാകര്‍ഷിണി, ഗന്ധാകര്‍ഷിണി, ചിത്താകര്‍ഷിണി, ധൈര്യാകര്‍ഷിണി, സ്മൃത്യാകര്‍ഷിണി, നാമാകര്‍ഷിണി, ബീജാകര്‍ഷിണി, ആത്മാകര്‍ഷിണി, അമൃതാകര്‍ഷിണി, ശരീരാകര്‍ഷിണി എന്നീ 16 ദേവിമാരാണ് വസിക്കുന്നത്. ഇവരെ 16 കലകളായും പറയാറുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവർ ഗുപ്തയോഗിനികൾ എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു. സാധകന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിപൂര്‍ണമാക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇതിനെ സർവാശാ പരിപൂരകചക്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്‍റെ
നായിക ത്രിപുരേശി ആണ്.

തൃതീയാവരണമായ അഷ്ടദളപദ്മത്തിൽ അനംഗകുസുമ, അനംഗമേഖലാ, അനംഗമദനാ, അനംഗമദനാതുരാ, അനംഗരേഖാ, അനംഗവേഗിനി, അനംഗാങ്കുശ, അനംഗമാലിനി എന്നിങ്ങനെ 8 ദേവിമാർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ സർവസംക്ഷോഭണ ചക്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ 8 ദേവിമാരെ ഗുപ്തതര യോഗിനിമാർ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ചക്രത്തിന്‍റെ നായിക ത്രിപുര സുന്ദരിയാകുന്നു.

സർവ സൗഭാഗ്യ ദായക ചക്രം എന്ന് പറയുന്ന 14 ത്രികോണങ്ങളുള്ള നാലാമത്തെ ആവരണത്തിൽ സർവസംക്ഷോഭിണി, സർവവിദ്രാവിണി, സർവാകര്‍ഷിണി, സർവാഹ്ലാദിനി, സർവസമ്മോഹിനി, സർവസ്തംഭിനി, സർവജൃംഭിണി, സർവവശങ്കരി, സർവരഞ്ജിനി, സർവോന്മാദിനി, സർവാര്‍ഥസാധിനി, സർവസംപത്തിപൂരിണി, സർവമന്ത്രമയി, സർവദ്വന്ദ്വക്ഷയങ്കരി എന്നി ശക്തിദേവതകൾ കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ 14 ശക്തികളെ സമ്പ്രദായ യോഗിനിമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ആവരണത്തിന്‍റെ

ദേവത ത്രിപുരവാസിനി ആണ്.

സർവാർധസാധകചക്രമെന്ന് വിളിക്കുന്ന 10 ത്രികോണങ്ങൾ ചേർന്ന അഞ്ചാമത്തെ ആവരണത്തിൽ സർവസിദ്ധിപ്രദ, സർവസമ്പത്പ്രദ, സർവപ്രിയങ്കരി, സർവമംഗളകാരിണി, സർവകാമപ്രദ, സർവദുഃഖവിമോചിനി, സർവമൃത്യുപ്രശമനി, സർവവിഘ്നനിവാരിണി, സർവാംഗസുന്ദരി, സർവസൗഭാഗ്യദായിനി എന്നിങ്ങനെ 10 യോഗിനമാർ വസിക്കുന്നു. ഈ ദേവതകളെ കുളോത്തീര്‍ണ യോഗിനികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ആവരണത്തിന്‍റെ അധിദേവത ത്രിപുരാശ്രീ ആണ്.

സർവരക്ഷാകരമെന്നും സമസ്തരക്ഷാകരമെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീചക്രത്തിന്‍റെ ആറാമത്തെ ആവരണത്തിൽ സർവജ്ഞാ, സർവശക്തി, സർവൈശ്വര്യപ്രദാ, സർവജ്ഞാനമയി, സർവവ്യാധിവിനാശിനി, സർവാധാരസ്വരൂപ, സർവപാപഹരാ, സർവാനന്ദമയി, സർവരക്ഷാസ്വരൂപിണി, സർവെപ്സിതഫലപ്രദ എന്നീ ദേവികൾ വസിക്കുന്നു. ഈ ദേവിമാരെ
നിഗര്‍ഭയോഗിനികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ചക്രത്തിന്‍റെ അധിഷ്ഠാനദേവത ശ്രീത്രിപുരമാലിനി എന്ന ദേവിയാണ്.

ശ്രീചക്രത്തിന്‍റെ സർവരോഗഹരചക്രമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന 8 ത്രികോണങ്ങൾ ചേര്‍ന്ന ഏഴാമത്തെ ആവരണത്തിൽ വശിനി, കാമേശ്വരി, മോദിനി, വിമലാ, അരുണാ, ജയിനി, സർവേശ്വരി, കൗലിനി എന്നീ 8 ദേവിമാർ വസിക്കുന്നു. ഈ വശിന്യാദി വാഗ്ദേവതകളെ രഹസ്യ യോഗിനികൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ ചക്രത്തിന്‍റെ അധീശ്വരി ത്രിപുരസിദ്ധയാണ്.

ശ്രീചക്രത്തിന്‍റെ 8ാമത്തെ ആവരണവും സർവസിദ്ധിപ്രദചക്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നടുവിലുള്ള ത്രികോണത്തിൽ കാമേശ്വരി, വജ്രേശ്വരി, ഭഗമാലിനി എന്നീ ത്രിമൂര്‍ത്തികൾ വസിക്കുന്നു. ഈ ചക്രത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദേവതമാരെ പരാപര രഹസ്യയോഗിനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ത്രിപുരാംബയാണ് ഈ ചക്രത്തിന്‍റെ നായിക.

ഈ ഒറ്റ ത്രികോണത്തിന്‍റെ മുകളിലെ പാര്‍ശ്വഭാഗത്തിന്‍റെ മുകൾഭാഗത്ത്
മിത്രേശൻ, ഉഡ്ഢീശൻ, ഷഷ്ഠീശൻ, ചര്യൻ എന്നീ നാലു ഗുരുക്കന്മാർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇവരെ യുഗനാഥന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ലോപാമുദ്രാ, അഗസ്ത്യൻ, കാലതാപനൻ, ധര്‍മ്മാചാര്യൻ, മുക്തകേശീശ്വരൻ, ദീപകലാനാഥൻ, വിഷ്ണുദേവൻ, പ്രഭാകരദേവൻ, തേജോദേവൻ, മനോജദേവൻ, കല്യാണദേവൻ, രത്നദേവൻ, വാസുദേവൻ, ശ്രീരാമാനന്ദൻ എന്നിവരേയും ഗുരുക്കന്മാരായി പറയാറുണ്ട്.

കൂടാതെ ത്രികോണത്തിന്‍റെ മൂന്നു പാര്‍ശ്വങ്ങളിലായി കാമേശ്വരി, ഭഗമാലിനി, നിത്യക്ലിന്നാ, ഭേരുണ്ഡാ, വഹ്നിവാസിനി, മഹാവജ്രേശ്വരി, ശിവദൂതി, ത്വരിതാ, കുലസുന്ദരി, നിത്യാ, നീലപതാകാ, വിജയാ, സർവമംഗളാ, ജ്വാലാമാലിനി, ചിത്രാ എന്നിങ്ങിനെ 15 തിഥി ദേവതകൾ വസിക്കുന്നു. ശ്രീചക്രത്തിന്‍റെ നടുവിലുള്ള ബിന്ദുവിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്ത് ഹൃദയദേവി, ശിരോദേവി, കവചദേവി, ശിഖാദേവി, നേത്രദേവി അസ്ത്രദേവി എന്നീ 6 ദേവിമാർ വസിക്കുന്നു.

ശ്രീചക്രത്തിന്‍റെ നടുവിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ബിന്ദുവിൽ ഇരിയ്കുന്നതും ബ്രഹ്മ-വിഷ്ണു-രുദ്ര-ഈശ്വര സദാശിവന്മാരാകുന്ന പഞ്ച ബ്രഹ്മരൂപത്തിലുമുള്ള ബിന്ദുപീഠത്തെ സർവാനന്ദമയചക്രമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. മഹാത്രിപുരസുന്ദരിയായ ലളിതാദേവിയുടെ ആസ്ഥാനവും കൂടിയാണ് ഇത്. ഈ പീഠത്തെ മഹാപീഠമെന്നും ശ്രീപീഠമെന്നും പഞ്ചാശത്പീഠമെന്നും വിളിയ്കാറുണ്ട്. ഈ ആവരണത്തിലെ ദേവതയെ മഹാത്രിപുരസുന്ദരി, ലളിതാംബികാ, മഹാകാമേശ്വരീ, ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ശ്രീവിദ്യാ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു.


Share this Post
Specials