നാളെ മുപ്പട്ടു ചൊവ്വാഴ്ചയും പൂയവും.. ഈ ധ്യാനശ്ലോകം ആറ് തവണ ജപിച്ചാൽ ആഗ്രഹ സിദ്ധി.

നാളെ മുപ്പട്ടു ചൊവ്വാഴ്ചയും പൂയവും.. ഈ ധ്യാനശ്ലോകം ആറ് തവണ ജപിച്ചാൽ ആഗ്രഹ സിദ്ധി.

Share this Post

ചൊവ്വാഴ്ചകൾ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭജനത്തിന് അതീവ യോജ്യമായ ദിവസമാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രീതികരമായ നക്ഷത്രമാണ് പൂയം. ഇത് രണ്ടും ചേർന്നു വരുന്ന ദിനമായ നാളെ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ഈ ധ്യാന ശ്ലോകം ആറു തവണ ജപിക്കുന്നത് സർവ്വാഗ്രഹസാധ്യത്തിനു സഹായകരമാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

യം വഹ്നിഗര്‍ഭം ശരവണജനിതം ജ്ഞാനശക്തിം കുമാരം

സുബ്രഹ്മണ്യം സുരേശം ഗുഹമചലദിദം രുദ്രതേജസ്വരൂപം

സേനാന്യം താരകഘ്നം ഗജമുഖസഹജം കാര്‍തികേയം ഷഡാസ്യം

സുബ്രഹ്മണ്യം മയൂരധ്വജരഥസഹിതം ദേവദേവം നമാമി


Share this Post
Focus Rituals