ഇന്ന് മുതൽ 9 ദിനം ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ വിദ്യാഭിവൃദ്ധി..!

ഇന്ന് മുതൽ 9 ദിനം ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ വിദ്യാഭിവൃദ്ധി..!

Share this Post

ശാരദ നവരാത്രി സരസ്വതീ പൂജയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനും ഉപാസനയ്ക്കും അത്യുത്തമമായ സമയമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതി രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി അഗസ്ത്യ വിരചിതമായ ഈ സരസ്വതീ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ അത്യുന്നതമായ ഫലസിദ്ധി വിദ്യാകാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും.

ഓർമ്മശക്തി വർധിക്കും. പഠനത്തിലെ അലസത അകലും. പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാകും. മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രം പരീക്ഷ ജയിക്കില്ല. അതിനു പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ പഠിച്ചിട്ടും മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കാത്തവർക്കും, പഠനത്തോട് വിപ്രതിപത്തി ഉള്ളവർക്കും ഓർമ്മക്കുറവ് ഉള്ളവർക്കും സർവോപരി പഠിച്ചത് തന്നെ പരീക്ഷയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും ഈ സ്തോത്രം അതീവ ഫലം നൽകും.

അതി പ്രഭാതത്തിൽ നിലവിളക്കു കൊളുത്തിവച്ചു കിഴക്കു അഭിമുഖമായിരുന്നു ജപിക്കുക.

ശ്രീസരസ്വതീസ്തോത്രം അഗസ്ത്യമുനിപ്രോക്തം

ശ്രീഗണേശായ നമഃ .
യാ കുന്ദേന്ദുതുഷാരഹാരധവലാ യാ ശുഭ്രവസ്ത്രാവൃതാ
യാ വീണാവരദണ്ഡമണ്ഡിതകരാ യാ ശ്വേതപദ്മാസനാ .
യാ ബ്രഹ്മാച്യുതശങ്കരപ്രഭൃതിഭിർദേവൈസ്സദാ പൂജിതാ (വന്ദിതാ)
സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതീ നിശ്ശേഷജാഡ്യാപഹാ .. 1..

ദോർഭിര്യുക്താ ചതുർഭിഃ സ്ഫടികമണിനിഭൈരക്ഷമാലാന്ദധാനാ
ഹസ്തേനൈകേന പദ്മം സിതമപിച ശുകം പുസ്തകം ചാപരേണ .
ഭാസാ കുന്ദേന്ദുശംഖസ്ഫടികമണിനിഭാ ഭാസമാനാഽസമാനാ
സാ മേ വാഗ്ദേവതേയം നിവസതു വദനേ സർവദാ സുപ്രസന്നാ .. 2..

സുരാസുരാസേവിതപാദപങ്കജാ കരേ വിരാജത്കമനീയപുസ്തകാ .
വിരിഞ്ചിപത്നീ കമലാസനസ്ഥിതാ സരസ്വതീ നൃത്യതു വാചി മേ സദാ .. 3..

സരസ്വതീ സരസിജകേസരപ്രഭാ തപസ്വിനീ സിതകമലാസനപ്രിയാ .
ഘനസ്തനീ കമലവിലോലലോചനാ മനസ്വിനീ ഭവതു വരപ്രസാദിനീ .. 4..

സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി .
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിർഭവതു മേ സദാ .. 5..

സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം സർവദേവി നമോ നമഃ .
ശാന്തരൂപേ ശശിധരേ സർവയോഗേ നമോ നമഃ .. 6..

നിത്യാനന്ദേ നിരാധാരേ നിഷ്കലായൈ നമോ നമഃ .
വിദ്യാധരേ വിശാലാക്ഷി ശുദ്ധജ്ഞാനേ നമോ നമഃ .. 7..

ശുദ്ധസ്ഫടികരൂപായൈ സൂക്ഷ്മരൂപേ നമോ നമഃ .
ശബ്ദബ്രഹ്മി ചതുർഹസ്തേ സർവസിദ്ധ്യൈ നമോ നമഃ .. 8..

മുക്താലങ്കൃതസർവാംഗ്യൈ മൂലാധാരേ നമോ നമഃ .
മൂലമന്ത്രസ്വരൂപായൈ മൂലശക്ത്യൈ നമോ നമഃ .. 9..

മനോമയി മഹായോഗേ വാഗീശ്വരി നമോ നമഃ .
വാണ്യൈ വരദഹസ്തായൈ വരദായൈ നമോ നമഃ .. 10..

വേദ്യായൈ വേദരൂപായൈ വേദാന്തായൈ നമോ നമഃ .
ഗുണദോഷവിവർജിന്യൈ ഗുണദീപ്ത്യൈ നമോ നമഃ .. 11..

സർവജ്ഞാനേ സദാനന്ദേ സർവരൂപേ നമോ നമഃ .
സമ്പന്നായൈ കുമാര്യൈ ച സർവജ്ഞായൈ നമോ നമഃ .. 12..

യോഗരൂപേ രമാദേവ്യൈ യോഗാനന്ദേ നമോ നമഃ .
ദിവ്യജ്ഞായൈ ത്രിനേത്രായൈ ദിവ്യമൂർത്യൈ നമോ നമഃ .. 13..

അർധചന്ദ്രധരേ ദേവിചന്ദ്രരൂപേ നമോ നമഃ .
ചന്ദ്രാദിത്യസമേ ദേവി ചന്ദ്രഭൂഷേ നമോ നമഃ .. 14..

അണുരൂപേ മഹാരൂപേ വിശ്വരൂപേ നമോ നമഃ .
അണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധായൈ ആനന്ദായൈ നമോ നമഃ .. 15..

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനരൂപായൈ ജ്ഞാനമൂർതേ നമോ നമഃ .
നാനാശാസ്ത്രസ്വരൂപായൈ നാനാരൂപേ നമോ നമഃ .. 16..

പദ്മദേ പദ്മവംശേ ച പദ്മരൂപേ നമോ നമഃ .
പരമേഷ്ഠ്യൈ പരാമൂർത്യൈ നമസ്തേ പാപനാശിനീ .. 17..

മഹാദേവ്യൈ മഹാകാല്യൈ മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമോ നമഃ .
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാഖ്യായൈ ബ്രഹ്മനാര്യൈ നമോ നമഃ .. 18..

കമലാകരപുഷ്പാ ച കാമരൂപേ നമോ നമഃ . (കമലാകരഗേഹായൈ)
കപാലി കർമദീപ്തായൈ കർമദായൈ നമോ നമഃ .. 19.
സായം പ്രാതഃ പഠേന്നിത്യം ഷാണ്മാസാത്സിദ്ധിരുച്യതേ .
ചോരവ്യാഘ്രഭയം നാസ്തി പഠതാം ശൃണ്വതാമപി .. 20..

ഇത്ഥം സരസ്വതീസ്തോത്രമഗസ്ത്യമുനിവാചകം .
സർവസിദ്ധികരം നൄണാം സർവപാപപ്രണാശനം .. 21..

.. ഇത്യഗസ്ത്യമുനിപ്രോക്തം സരസ്വതീസ്തോത്രം സമ്പൂർണം .


Share this Post
Rituals Specials