നാളെ പൂരം ഗണപതി. ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ അഭീഷ്ട കാര്യസിദ്ധി..!

നാളെ പൂരം ഗണപതി. ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ അഭീഷ്ട കാര്യസിദ്ധി..!

Share this Post

ഏത് കാര്യവും വിഘ്നം കൂടാതെ മംഗളകരമായി തീരുന്നതിനായി വിഘ്നേശ്വരനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കണം. വിഘ്‌നനിവാരണനായ ഗണപതി ഭഗവാന് ചിങ്ങമാസത്തിലെ വിനായക ചതുർഥിയും പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് മീന മാസത്തിലെ പൂരം ഗണപതി ദിനവും.

ഈ വർഷം മീനമാസത്തിലെ പൂരം ഏപ്രിൽ 04 ചൊവ്വാഴ്ച വരുന്നു. അന്നു ഭഗവാനെ ഉണ്ണി ഗണപതിയായി സങ്കൽപിച്ചു വേണം പൂജയും വഴിപാടുകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ ബാലഗണപതി ഭാവത്തിൽ ആരാധിച്ചാൽ ക്ഷിപ്ര കാര്യസാധ്യമാണ് ഫലം.

ഭഗവാന് കറുകമാല സമർപ്പിക്കുന്നതും മോദകം നിവേദിക്കുന്നതും തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതിനും മുക്കുറ്റിമാല സമർപ്പിക്കുന്നതു ദാമ്പത്യഭദ്രതയ്ക്കും ഉത്തമം.

പേരിലും നാളിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതിഹോമം നടത്തുന്നത് ഉത്തമം. അന്നു ഭവനത്തിൽ വീട്ടമ്മമാർ ചെങ്കണപതിഹോമം നടത്തുന്നത് ഉത്തമം. അശുദ്ധി കാലങ്ങളിലൊഴികെ എല്ലാദിവസവും സ്ത്രീകൾക്ക് അടുക്കളയിൽ ഈ ഹോമം ചെയ്യാം. രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടെ അടുപ്പു കത്തിച്ച്, അതിൽ തേങ്ങാപ്പൂളും ശര്‍ക്കരയും അൽപം നെയ്യും ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ച് ഹോമിക്കുന്നതാണു ചടങ്ങ്. ചകിരിത്തൊണ്ടിൽ തീ കത്തിച്ചും ചെങ്കണപതി ഹോമം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നേദിക്കുമ്പോൾ ഗണേശന്റെ മൂലമന്ത്രമായ ‘‘ഓം ഗംഗണപതയേ നമഃ’’ ജപിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു കുടുംബത്തിൽ‌ സർ‌വവിഘ്നങ്ങളും നീങ്ങി ഐശ്വര്യം നിറയും എന്നാണു വിശ്വാസം.

രാവിലെ കുളിച്ചു ശുദ്ധിയായി ഗായത്രീമന്ത്ര ജപത്തോടൊപ്പം ഗണേശഗായത്രി ജപിക്കണം

ശ്രീ ഗണപതി ഗായത്രികൾ:

ഓം ഏകദന്തായ വിദ്മഹേ

വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി

തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത് !! (ഫലം: ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി)

ഓം ലംബോദരായ വിദ്മഹേ

വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി

തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത് !! (ഫലം: സർ‌വ തടസ്സങ്ങളും അകന്നു വിജയം നേടും)

ഗണേശപ്രീതിക്കായി അനേകം മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പൂരം ഗണപതി ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഗണേശദ്വാദശ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതാണ്. പന്ത്രണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ചേർന്നതാണിത്. ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ ഇഷ്ടകാര്യലബ്ധി, വിഘ്നനിവാരണം, പാപമോചനം എന്നിവയാണു ഫലം.108 തവണ ജപിക്കുന്നതു ശ്രേഷ്ഠമാണ്‌. സർവാഭീഷ്ട സിദ്ധിക്കായും കേതുദോഷ ശാന്തിക്കായും നിത്യവും ജപിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം.

ഗണേശദ്വാദശ മന്ത്രം:

ഓം വക്രതുണ്ഡായ നമ:

ഓം ഏകദന്തായ നമ:

ഓം കൃഷ്ണപിംഗാക്ഷായ നമ:

ഓം ഗജവക്ത്രായ നമ:

ഓം ലംബോദരായ നമ:

ഓം വികടായ നമ:

ഓം വിഘ്നരാജായ നമ:

ഓം ധ്രൂമ്രവർണായ നമ:

ഓം ഫാലചന്ദ്രായ നമ:

ഓം വിനായകായ നമ:

ഓം ഗണപതയേ നമ:

ഓം ഗജാനനായ നമ:


Share this Post
Rituals Specials