ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ശനിദോഷം അകലും..!

ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ശനിദോഷം അകലും..!

Share this Post

ഏഴര ശനി, കണ്ടകശനി മുതലായ ചാരവശാലുള്ള ദോഷങ്ങളും ജാതകത്തിൽ ശനി അനിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് മൂലമുള്ള ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ അകലുവാണ് ഈ സ്തോത്രം കൊണ്ട് ശാസ്താഭജനം നടത്തുന്നത് അത്യുത്തമമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ശാസ്താ ഭുജംഗം IISASTHA BHUJAMGAMII

Share this Post
Specials