നാളെ തൈപ്പൂയം.. ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവാഗ്രഹ സിദ്ധിയും ആയുരാരോഗ്യവും..

നാളെ തൈപ്പൂയം.. ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവാഗ്രഹ സിദ്ധിയും ആയുരാരോഗ്യവും..

Share this Post

തന്റെ ശിരസ്സ് മുതല് പാദം വരെയുള്ളതായ സകല അംഗങ്ങളും ഭഗവാന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നു പ്രാർഥിക്കുന്ന മഹത് സ്തോത്രം. ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നിടത്ത് ഭഗവാന് ഗുഹ്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു വിശ്വാസിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തന്റെ സർവ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാൻ പൂർത്തീകരിക്കും.

വീഡിയോ കാണാം.. സമാന സ്തോത്രങ്ങൾക്കായി subscribe ചെയ്യുക.


Share this Post
Focus Specials