വ്യാഴം അടുത്ത ഏപ്രിൽ 13 വരെ കുംഭത്തിൽ..ഈ അഞ്ചു രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യവും ദൈവാധീനവും…

വ്യാഴം അടുത്ത ഏപ്രിൽ 13 വരെ കുംഭത്തിൽ..ഈ അഞ്ചു രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യവും ദൈവാധീനവും…

Share this Post

കേരളീയ ജ്യോതിഷ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ജനിച്ച കൂറിന്റെ രണ്ട്, അഞ്ച്, ഏഴ്, ഒൻപത്, പതിനൊന്ന് എന്നീ ഭാവങ്ങളിലൂടെ വ്യാഴം ചാരവശാൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം അതീവ ഗുണപ്രദമായിരിക്കും.

ദേവഗുരു ബൃഹസ്പതി അറിവ്, അധ്യാപകൻ, കുട്ടികൾ, ജ്യേഷ്ഠൻ, വിദ്യാഭ്യാസം, മതപരമായ ജോലി, പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ, സമ്പത്ത്, ദാനധർമ്മം, പുണ്യം, വളർച്ച മുതലായവയുടെ കാരണ ഗ്രഹമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

പുണർതം, വിശാഖം, പൂരൂരുട്ടാതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അധിപനാണ് വ്യാഴം. ധനു മീനം എന്നീ രാശികളും വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ കുംഭം രാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യാഴം 2022 ഏപ്രിൽ മാസം 13 വരെ അവിടെ തുടരുകയും തുടർന്ന് മീനം രാശിയിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്യും. ഈ സ്ഥിതി മൂലം 2022 ഏപ്രിൽ മാസം 13 വരെ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

മേടം രാശി – നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ലാഭം ഉണ്ടാകും. ആത്മീയവും മതപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും.
ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. പുതിയ വാഹനമോ വീടോ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. ജോലിയിൽ വിജയം കൈവരിക്കും.

മിഥുനം രാശി – പണവും ലാഭവും ഉണ്ടാകും, അതിനാൽ സാമ്പത്തിക വശം ശക്തമാകും. ഭാഗ്യത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം അനുഗ്രഹം പോലെയാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും.
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബഹുമാനം ലഭിക്കും. സ്ഥാനമാനങ്ങളും വർധിക്കുന്നതിന് സാധ്യത കാണുന്നു.

തുലാം രാശി – തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമയം വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. ഈ സമയം ജോലിക്കും ബിസിനസ്സിനും അനുകൂലമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷം അനുഭവിക്കും. ലാഭം ഉണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രശോഭിക്കാൻ കഴിയും. പൊതുരംഗത്തു അംഗീകാരം വർധിക്കും.

ചിങ്ങം രാശി – സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടും. പുതിയ വാഹനമോ വീടോ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.ജോലിയിൽ വിജയം കൈവരിക്കും.ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും.കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൽ കുറവായിരിക്കില്ല.

മകരം രാശി – സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തടസ്സപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരും. നഷ്ടമായി എന്ന് കരുതിയ ധനം തിരികെ ലഭിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകരമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കും. മനഃശ്ശാന്തിയും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും.

ശേഷിക്കുന്ന 7 രാശിക്കാർ വ്യാഴപ്രീതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായ കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവർക്കും ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥിതി മൂലം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ അകന്ന് ഭാഗ്യവും ദൈവാധീനവും വർധിക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക, അന്നേ ദിവസം വിഷ്ണുക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷ്ണുവിന് പുഷ്പാഞ്ജലിനടത്തുകയും, പാല്പായസം മുതലായ നൈവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ വ്യാഴപ്രീതി ലഭിക്കും. വ്യാഴ അഷ്ടോത്തരം ജപിക്കുന്നതും ജ്യോതിഷ നിർദ്ദേശത്തോടെ മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം ധരിക്കുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും.

(***ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ മാത്രം ചാരവശാലുള്ള സ്ഥിതി മൂലം ഒരാളുടെയും പൂർണ ഫലപ്രവചനം സാധ്യമല്ല. ഇത് പൊതുവിലുള്ള ചില സൂചനകൾ മാത്രമാകുന്നു. പൂർണ്ണ ജ്യോതിഷ നിരൂപണത്തിന് ജ്യോതിഷികളുടെ സേവനം ആവശ്യമാകുന്നു)


Share this Post
Astrology Predictions