ജീവിത വിജയത്തിനും കാര്യസിദ്ധിക്കും 27 നാളുകാരും ആരാധിക്കേണ്ട ഗണേശ ഭാവം

ജീവിത വിജയത്തിനും കാര്യസിദ്ധിക്കും 27 നാളുകാരും ആരാധിക്കേണ്ട ഗണേശ ഭാവം

നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രപ്രകാരം ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മേടക്കൂര്‍ (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4) മേടക്കൂറില്‍ വരുന്ന മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാരില്‍ ഇവര്‍…

ജാതക നിര്‍ണ്ണയവും ജന്മ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും.

ജാതക നിര്‍ണ്ണയവും ജന്മ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും.

ഒരാളുടെ ജാതകം നിര്‍ണ്ണയിക്കുവാന്‍ മൂന്നുഘടകങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണ്. ജനന തീയതി, കൃത്യമായ ജന്മ സമയം, ജനിച്ച സ്ഥലം എന്നിവയാണത്. ജനനം നടന്നത് ഏതു സ്ഥലത്താണ് എന്നതിന് സവിശേഷ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.…

വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവാഭീഷ്ട സിദ്ധി.

വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവാഭീഷ്ട സിദ്ധി.

സ്‌കന്ദപുരാണത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ശുക്രസ്‌തോത്രം മുടങ്ങാതെ ദിവസത്തില്‍ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചൊല്ലുകയാണെങ്കില്‍ മഹാലക്ഷ്മീകടാക്ഷം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, സൗഖ്യം, സന്താനഗുണം, പാണ്ഡിത്യം എന്നിവ സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. നിത്യേന ജപിക്കാൻ അസൗകര്യമുള്ളവർ…

error: Content is protected !!